Comisia Municipală de sistematizare a circulației

Comisia municipală de sistematizare a circulaţiei se constituie din reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Baia Mare, Biroului Poliţiei Rutiere din cadrul Poliţiei Municipiului Baia Mare, societăţii de Transport Local, societăţilor care se ocupă de întreţinerea drumurilor din Municipiul Baia Mare, reprezentanţi ai operatorilor de reţele publice, reprezentanţi ai societăţilor de taximetrie, specialişti din cadrul serviciilor descentralizate ale statului cu răspunderi în acest domeniu.

Documentele necesare pentru avizarea și emiterea acordurilor/autorizațiilor:

I. AVIZ DE PRINCIPIU

1. Pentru Planurile de Urbanism Zonal (P.U.Z.):

  - Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
  - Certificat de urbanism în termen de valabilitate (1 exemplar, copie);
  - Aviz de oportunitate (1 exemplar, copie);
  - Memoriu de prezentare (1 exemplar, copie);
  - Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale), pe suport cadastral, cu marcarea terenului destinat investiției;
  - Plan cu suprapunere P.U.G./P.U.Z. (2 exemplare, originale);
  - Plan cu regimul juridic și circulația terenurilor (scara 1:500, nemodificată; 2 exemplare, originale);
  - Studiu de trafic privind impactul traficului generat/atras de noua dezvoltare propusa asupra traficului rutier din zonă (după caz);
  - Plan cu reglementările urbanistice in care trebuie sa se specifice sectiunile transvesale ale arterelor rutiere (scara 1:500, nemodificată, 2 exemplare, originale).
 

2. Pentru Planurile de Urbanism de Detaliu (P.U.D.):

- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Certificat de urbanism în termen de valabilitate (1 exemplar, copie);
- Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale), pe suport cadastral, cu marcarea terenului destinat investiției;
- Extras din P.U.Z. (P.U.Z.-ul în vigoare sau P.U.Z.-ul / P.U.Z.-urile expirate, dar care au produs efecte), 1 exemplar, copie;
- Plan cu suprapunere P.U.G./P.U.Z. (2 exemplare, originale);
- Plan cu regimul juridic și circulația terenurilor (scara 1:500, nemodificată; 2 exemplare, originale);
- Plan cu situatia existentă (scara 1:500, nemodificată; 2 exemplare, originale);
- Plan cu reglementările urbanistice in care trebuie sa se specifice sectiunile transvesale ale arterelor rutiere (scara 1:500, nemodificată, 2 exemplare, originale);
 

3. Pentru IMOBILE:

- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Certificat de urbanism în termen de valabilitate (1 exemplar, copie );
- Certificat de nomenclatură stradală (pentru obiectivele ce nu dețin nr. poștal)
- Acte de proprietate, dacă accesul se face dintr-o arteră de servitute;
- Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale), pe suport cadastral, cu marcarea terenului destinat investiției;
- Extras PUZ / Plan suprapunere PUG sau PUZ;
- Studiu de trafic privind impactul traficului generat/atras de noua dezvoltare propusa asupra traficului rutier din zonă, pentru parcări cu peste 100 locuri (dacă nu a fost prezentat la faza acordului de principiu);
- Plan de situație cu reglementările pentru organizarea circulației rutiere (scara 1:500, nemodificată; 2 exemplare, originale); Pe acest plan trebuie să se figureze:
■ bilanțul de suprafețe pe funcțiuni (Acd - aria construită desfășurată, Au -aria utilă);
■ numărul de locuri de parcare necesar și propus (pe funcțiuni și total), în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 391/2017 modificat și completat cu HCL nr. 104/2019 și HCL nr.523/2019;
■ modul în care sunt propuse a fi realizate locurile de parcare: simple sau mecanice, cu precizarea poziționării acestora pe nivelele imobilului. In cazul locurilor de parcare dotate cu instalații mecanice se va preciza tipul instalației;
■ cotarea spatiilor de parcare si a căilor de rulare, inclusiv a rampelor de acces auto (dacă este cazul );
■ numerotarea locurilor de parcare;
■ modul în care este propusă a se realiza platforma menajeră în cazul locuințelor
colective (blocuri)
■ reglementările pentru circulația vehiculelor si a pietonilor in incintă si in zona accesului/ acceselor la imobil;
■ planul de situație cu reglementările pentru organizarea circulației rutiere va fi vizat de către verificator atestat M.L.P.A.T. - (domeniile de exigență A4, B2, D.). Planșa desenata va fi însoțită de referatul verificatorului atestat.
■ racordul între parcela studiată și drumul de acces /drum public
- Memoriu tehnic de arhitectură (1 exemplar, copie), care va cuprinde toate informațiile solicitate la „Planul de situație”;
- Planurile de nivel ale imobilului (2 exemplare, originale), cu evidențierea pe fiecare nivel a funcțiunilor, ariei construite desfășurate (Acd ), ariei utile (Au ) și a numărului de apartamente. În cazul planurilor de nivel, unde sunt prevăzute locuri de parcare (subsol, demisol, parter,...), acestea vor fi evidențiate in desen;
- Secțiune / secțiuni pe care să se figureze rampa/rampele de acces auto (dacă parcarea se face si la subsol ), pe care să figureze cota de pornire si cota de sosire a rampei, lungimea acesteia și panta (2 exemplare, originale);
 

4. Pentru REȚELE EDILITARE, MODERNIZĂRI DRUMURI ȘI/SAU OBIECTIVE DE INVESTIȚII:

- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Certificat de urbanism în termen de valabilitate (1 exemplar, copie );
- Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale), pe suport cadastral;
- Plan de situatie anexă la certificatul de urbanism, cu rețele / drumuri (scara 1:500, nemodificată, 2 exemplare, originale), pe care să se figureze traseul;
- Plan de situatie cu semnalizarea rutieră temporară pentru organizarea circulației rutiere pe perioada lucrărilor (scara 1:500, 2 exemplare, originale);
- Plan de situatie cu semnalizarea rutieră finală pentru modernizarea drumurilor (scara 1:500, 2 exemplare, originale); Planul de situatie cuprinzând reglementarile pentru organizarea circulației rutiere, la finalizarea lucrarilor de modernizare ale drumului, va fi vizat de către (domeniile de exigență A4, B2, D.). Plansa desenata va fi insotita de referatul verificatorului atestat;
- Profile transversale, numai in cazul modernizării drumurilor;
- Plan cu suprapunere PUZ, numai in cazul modernizării drumurilor.
 

5. Pentru ORGANIZĂRI DE ȘANTIER / AMPLASARE SCHELE/ STAȚIONARE UTILAJE CONSTRUCȚII

- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Autorizația de Construire privind imobilul sau Certificatul de urbanism, după caz (1 exemplar, copie);
- Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale), pe suport cadastral, pe care să se figureze poziția și dimensiunile organizării de șantier / schelei;
- Plan de situație cu semnalizarea rutieră temporară pentru organizarea circulației rutiere pe perioada lucrărilor (scara 1:500, 2 exemplare, originale) , dacă este cazul.
 

6. Pentru EVENIMENTE (manifestatii, evenimente culturale, evenimente sportive, filmări etc):

- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Plan de situatie cu semnalizarea rutieră temporară pentru organizarea circulației rutiere pe perioada evenimentului (scara 1:500, 1:1000 sau 1:2000; 1 exemplar, original), dacă acesta presupune restricționarea circulatiei.


7. Pentru MODIFICĂRI ALE REGLEMENTĂRILOR DE CIRCULAȚIE EXISTENTE:

- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Studiu din care să reiasă necesitatea modificării reglementării de circulație existente;
- Studiu de trafic pentru proiectele care implică mai multe artere rutiere și mai multe intersecții în cadrul unei zone urbane mai largi. Studiul de trafic trebuie să pună în evidență efectul modificărilor de circulație propuse asupra situației existente;
- Plan de situatie cu reglementarile pentru organizarea circulației rutiere (scara 1:500 sau, după caz, altă scară; 2 exemplare, originale), pe care să figureze reglementarea existentă (semnele de circulatie, cu mentiunea „ex” ) si varianta propusă (semnele de circulatie, cu mentiunea „p”).


8. Pentru AMPLASAREA PE TROTUAR / ARTERĂ A UNOR TERASE:

- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Acord Arhitect Sef;
- Plan de încadrare în zonă pe suport cadastral (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale);
- Plan de situatie (scara 1:500, nemodificată; 2 exemplare, originale), pe care să se figureze pozitia terasei;
- Schita terasei, cu dimensiunile acesteia;

9. Pentru AMPLASAREA ÎN ZONA DRUMULUI PUBLIC A UNOR PANOURI PUBLICITARE:

- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Certificat de urbanism (1 exemplar, copie);
- Memoriu tehnic;
- Plan de încadrare în zonă pe suport cadastral (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale);
- Plan de situatie (scara 1:500, nemodificată; 2 exemplare, originale), pe care să se figureze pozitia panoului;
- Schita panoului, cu dimensiunile acestuia;
 
 
II. ACORDUL/AUTORIZAŢII DE BRANŞAMENT ŞI SPARGERE

II.1. ACORDUL/AUTORIZAȚIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI

pentru spargerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi zonă verde aparţinând domeniului public al municipiului Baia Mare, pentru realizarea branşamentelor și/sau racordurilor planificate la reţelele tehnico-edilitare
 
- Cerere completată și însușită de operatorul de servicii, constructor, executantul refacerii, beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Certificat de urbanism (pentru execuția branșamentului/racordului) în termen de valabilitate (1 exemplar, copie );
- Copie C.U.I./ C.I. beneficiar;
- Avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul de rețele
- Memoriu tehnic privind soluţiile adoptate în cadrul proiectului inclusiv soluţiile pentru desfacerea şi refacerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi a zonelor verzi;
- Plan de încadrare în zonă pe suport cadastral (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale);
- Plan de situatie (scara 1:500, nemodificată; 2 exemplare, originale), pe care să se figureze coordonatele stereo și rețelele branșamentelor/racordurilor , cu viza deținătorilor de rețele;
- Detalii de sistem rutier sau zonă verde pentru refacere;
- Plan semnalizare rutieră pentru execuţia lucrărilor și graficul de execuție (după caz);
- Dovada achitării taxei pentru branșament/racord.
 

II.2. ACORDUL/AUTORIZAȚIA  ADMINISTRATORULUI DRUMULUI

pentru spargerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi zonă verde aparţinând domeniului public al municipiului Baia Mare, pentru realizarea extinderilor la reţelele tehnico-edilitare
 
- Cerere completată și însușită de operatorul de servicii, constructor, executantul refacerii, beneficiar / reprezentant a beneficiarului;
- Autorizație pentru construire (pentru execuția extinderilor la rețelele edilitare) în termen de valabilitate (1 exemplar, copie);
- Copie C.U.I/ C.I. beneficiar;
- Avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul de rețele
- Memoriu tehnic privind soluţiile adoptate în cadrul proiectului inclusiv soluţiile pentru desfacerea şi refacerea sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi a zonelor verzi;
- Plan de încadrare în zonă pe suport cadastral (scara 1:1000 și/sau 1:2000; 2 exemplare, originale);
- Plan de situatie (scara 1:500, nemodificată; 2 exemplare, originale), pe care să se figureze coordonatele stereo și rețelele extinderilor și branșamentelor (după caz), cu viza deținătorilor de rețele;
- Detalii de sistem rutier sau zonă verde pentru refacere;
- Plan semnalizare rutieră pentru execuţia lucrărilor și graficul de execuție (după caz);
III. AUTORIZAŢII ŞI TALOANE ACCES AUTO:
- Cerere completată și însușită de beneficiar / reprezentant a beneficiarului
- Copie după cartea de identitate a vehiculului;
- Dovada plăţii taxei auto.
 
Adresa: str. Tineretului Nr. 2A (club Phoenix) Telefon: 0262 211 001, 0262 211 002 - int. 275
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...