Registrul Agricol

Înscrierea în Registrul Agricol
Registrul agricol este document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodariei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.
Eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol.
Serviciul presupune eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol necesare la întocmirea dosarelor de bursă, şomaj,  ajutor social, evidenţa populaţiei şi la diverse instituţii (Electrica, Eon Gaz, telefonia mobilă etc.).
Solicitarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Atestat de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.
Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.
Oferte vânzare teren agricol
Ultimele oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan (oferte valabile 45 zile lucrătoare de la data publicării pe site)
Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan
Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014
Validare drept de proprietate dosare depuse la legile proprietăţii
Orice persoana (sau moștenitori ai acesteia) care a suportat consecintele masurilor luate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 si a fost privata in mod abuziv de proprietatea sa are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent (despagubiri) pentru imobilul expropriat
Punerea în posesie și ridicarea Titlului de Proprietate
În urma Hotărârii Consiliului Judeţean de admitere, se va face punerea în posesie și întocmirea titlului de proprietate.
Despăgubiri pagube produse de animale sălbatice
Întocmeşte şi avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturilor  agricole, în vederea acordării despăgubirilor legale.
Stabilirea categoriei de folosință a terenurilor agricole
Pentru stabilirea în cartea funciară a categoriei de folosință a unui teren agricol, orice proprietar de teren agricol care nu are stabilită categoria de folosință în C.F. se poate adresa Biroului Fond Funciar și registru agricol.
Eliberare adeverință care atestă situarea terenului în zona cooperativizată sau necooperativizată a municipiului
Comisia locală de fond funciar eliberează adeverințe care atestă dacă terenul face parte din zona cooperativizată sau necooperativizată a municipiului.
Se incarca...