Administrație transparentă

16 Mai, 2012

Transparenţa decizională

Semnificaţia Legii nr. 52 din 21/01/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:
• consolidarea transparenţei administraţiei publice;
• un control al cetăţenilor asupra deciziilor care îi privesc;
• cetăţenii sunt nu numai spectatori, ci şi actori pe scena luării deciziilor administrative;
• societatea civilă este un partener al administraţiei;

Modalităţi de implementare:

•  informarea în prealabil, din oficiu, a cetăţenilor asupra Ședinţelor Consiliului Local (Vezi Dispozițiile de ședința), precum şi asupra Proiectelor de acte normative care urmează a fi adoptate (Vezi Proiectele de hotărâre).
•  consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite ale acestora în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
•  participarea activă la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.

Procedura de participare a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative

•  Primăria Municipiului Baia Mare publică, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de începerea procedurii de adoptare a unui proiect de act normativ, un anunţ care va cuprinde motivaţia proiectului actului normativ, textul proiectului precum şi locaţia unde pot fi consultate şi trimise recomandările;
•  Administraţia publică locală va stabili, după publicarea anunţului, o perioadă minimă de 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ suspus dezbaterii publice (Formular propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare) ;
•  Autoritatea publică este obligată să decidă, la cererea unei asociaţii legal constituite sau din proprie iniţiativă, organizarea unei dezbateri publice cu privire la proiectul de act normativ, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate.

Participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor

• anunţul privind şedinţa publică este afişat, inserat în pagina de Internet sau difuzat către mass media cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare şi trebuie să conţină data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi;
• cetăţenii au posibilitatea să îşi exprime punctele de vedere în cadrul şedinţelor publice dar adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa exclusivă a autorităţilor publice
• minuta şedinţei publice va fi afişată la sediul municipiului şi publicată în site-ul propriu
• înregistrările şedinţelor publice, dacă există, vor fi făcute publice, la cerere în condiţiile Legii 544/2001
• accesul la şedinţele publice se face în limita locurilor disponibile, fără a afecta accesul mass-media

Pentru alte detalii privind procedura propriu-zisă în baza Legii 52/2003 în cadrul Primăriei municipiului Baia Mare accesaţi https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Relatii-cu-publicul/Transparenta-decizionala/

Sancţiuni

conform Legii 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

Art. 14
(1)Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 15
Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.

Art. 16
Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.
 
Contact pentru informații suplimentare: 
 
 Legea 544/2001 – Ardelean Violeta, inspector Serviciul Relații cu Publicul;
e-mail: violeta.ardelean@baiamare.ro

Legea 52/2003 –Ardelean Violeta, inspector Serviciul Relații cu Publicul;
e-mail: violeta.ardelean@baiamare.ro

Tel: 0262-211001, 211002 - int. 245; 0372624177
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...