Înregistrarea căsătorieiPROGRAM OFICIERE CĂSĂTORII

(începând cu data de 2 iunie 2021)Actele se depun: marţea sau joia între orele 8.30 - 12.00 cu maxim 14 zile şi minim 10 zile înainte de oficiere.Zilele în care se oficiază căsătorii:

- de luni până vineri în intervalul 8.30 – 13.00;

- sâmbăta în funcție de programări.
Pentru a putea fi oficiată căsătoria civilă e nevoie de întocmirea unui dosar de către viitorii soți, iar după ceremonie cuplul primește un certificat de căsătorie.

ATENTIE: După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează actul de identitate al soțului care iși schimbă numele de familie prin căsătorie

Cine poate solicita acest serviciu

În vederea încheierii căsătoriei la Primaria Baia Mare - în mod obligatoriu domiciliul unuia dintre soți trebuie să fie in Baia Mare, sau să aibă reşedință de Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru înregistrarea căsătoriei se parcurg următorii pași:


Depunerea actelor pentru căsătorie la sediul Compartimentului Stare Civilă

Toate aceste documente se depun cu minimum 10 zile înainte de data oficierii și nu mai mult de 14 zile, incluzând data depunerii actelor și data oficierii.

Ex. Pentru oficierea căsătoriei vineri sunt valabile prenupțiale eliberate luni sau marți, în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei;
Pentru oficierea căsătoriei sâmbătă sunt valabile prenupțiale eliberate luni, marți sau cel târziu miercuri, în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei;

În momentul preluării dosarului, se face programarea oficierii căsătoriei, certificatul de căsătorie fiind predat cuplului la terminarea ceremoniei.

Nu se percep taxe de urgenţă !


Oficierea căsătoriei şi obţinerea certificatului de căsătorie

Oficierea căsătoriei, se face în mod obligatoriu în prezența a 2 martori.
La încheierea căsătoriei se vor prezenta în mod obligatoriu viitorii soți, având asupra lor buletinele (carțile) de identitate și 2 persoane în calitate de martori, care de asemenea trebuie să prezinte actele de identitate.
Pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin este obligatoriu prezența unui traducator autorizat dacă nu este cunoscător al limbii române. Dacă cetățeanul străin este cunoscator al limbii române, va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens, dată în fața notarului public român.


Acte necesare

• act de identitate în original;
• certificatul de naştere în original;
• certificatul medical prenupţial* - care să cuprindă în mod expres menţiunea "SE POATE CĂSĂTORI" (se obţine de la Centrul de Planificare Familială sau medicul de familie cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei)
• declaraţie căsătorie - Anexa 27
• documente, în original, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. . (sentinta judecatoreasca definitiva și irevocabila-daca divortul s-a pronuntat in Romania)

Daca viitorii soți aleg alt regim matrimonial decât cel al comunității legale, vor prezenta și convenția matrimonială încheiată la notarul public (Ex. Regimul matrimonial al separației de bunuri)

Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi de la depunerea declaraţiei de căsătorie, dar fără depăşirea termenului de valabilitate ( de 14 zile) a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. Termenul se calculează cuprinzând atât ziua depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, cu privire la numele de familie şi/sau regimul matrimonial, aceştia vor face o nouă declaraţie de căsătorie pentru care curge un nou termen de publicitate și opozitie de 10 zile de la data depunerii, cu obligativitatea reinnoirii certificatelor medicale prenuptiale al căror termen de valabilitate este de 14 zile de la data emiterii.
Primarul municipiului poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea celei de-a 10 zi, anexându-se documente justificative. (Exemplu: dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta)

Daca e cazul: autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege, avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor/tutorelui şi autorizarea, prin sentinţă definitivă, pentru încheierea căsătoriei, dată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie are domiciliul minorul, în cazul existenţei unor impedimente legate de vârsta matrimonial, dovada înştiinţării tutorelui sub a cărui ocrotire se află despre formularea declaraţiei de căsătorie atunci când viitorul soţ beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială.

Pentru cetățeanul străin:
• certificat prenupțial;
• certificat de naștere (în original cu apostila dacă se impune -“Conventia de la Haga la 5 octombrie 1961”) în copie autentificată de un notar public român sau străin cu apostila sau extras multilingv* (in conditiile Conventiei nr. 16 de la Viena la 8 septembrie 1976)
• traducere în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român;
• dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al carui cetățean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România;
• copie fila de pașaport cu foto;
• declaraţie notarială, dacă este cunoscator de limba romană.

EXCEPŢIE fac cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autoritațile competente din țările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original și traducere în limba română autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania, Israel, Germania, R. Moldova)
O altă EXCEPŢIE o reprezintă cetațenii străini, ai caror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. În acest caz, aceștia vor depune o declarație pe proprie răspundere dată în faţa notarului public român, privind îndeplinirea condițiilor de fond, în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menționate mai sus.
IMPORTANT: Lipsa dovezii constituie atât o condiţie de fond, cât şi un impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei.

In cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi la oficierea căsătoriei aceştia asigură interpret autorizat.

Pentru cetăţeanul străin, certificatul de naştere/extrasul de naştere/extrasul multilingv al actului de naştere se prezintă după caz, raportat la statutul acestuia în România.

*Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.

În situaţia în care unul sau ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini, documentele prevăzute anterior trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale din care să rezulte că acesta/aceştia îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în faţa autorităţilor române competente.


Unde se depun actele

Preluarea actelor şi eliberarea certificatului de căsătorie se face la
Sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Baia Mare – Starea Civilă
Locație: str. Minerilor nr.11


 
PROGRAM STARE CIVILĂ

Programul de primire documente la Compartiment Stare Civilă
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
- 08:30 - 12:00 - 08:30 -12:00 -
 
 
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Stare Civilă Adresa: str. Minerilor nr. 11 Telefon: 0371 503 309
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
ANUNŢ

 Conform Legii 105/2022, alineatul(9) teza II-a al art.10, certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept SUNT NULE.
 
Având în vedere cele de mai sus, NU se vor prelua cererile pentru act de identitate, în condițiile în care certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) sunt plastifiate (înfoliate)
 

Vă mulţumim pentru înţelegere.
 
Se incarca...