Beneficii de Asistență Socială

Beneficiile de asistență socială sunt ajutoare bănești acordate de stat în anumite situații persoanelor sau familiilor, pe o perioadă determinată de timp.
I. VENITUL MINIM GARANTAT (ajutor social)


Cine poate solicita acest serviciu
- familiile și persoanele singure, cetățeni români, străini si apatrizi, aflate în situație de risc social.

Care sunt criteriile de acordare
Condiția principală pentru a putea beneficia de ajutor social este ca familia sau persoana singură să nu depășească baremul de 142 lei/ 1 membru, 255 lei/2 membri, 357/3membri, 442/4 membri, smd precum și condiția să nu detină bunuri ce duc la excluderea acordării beneficiilor de asistenta sociala , conform Anexa nr. 4 la Normele Metodologice.

Pașii ce trebuie urmați
- Se depune cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original;
- Se efectuează Ancheta socială la domiciliul solicitantului în vederea stabilirii componenței familiei, a veniturilor precum și a condițiilor de locuire și sănătate ale familiei/persoanei;
- Se emite Dispoziția Primarului de stabilire, neacordare, modificare sau încetare a cererii.

Care este timpul de soluționare a solicitării
Drepturile privind beneficiile de asistență socială se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii prin emiterea unei “dispoziții a primarului” în termenul stabilit de lege, termen care nu depășește 30 zile,

Acte necesare
• Cărţile de identitate în original şi copie xerox pentru toţi membrii familiei
• Copii xerox şi originalele actelor de stare civilă (de căsătorie ale părinţilor, de naştere ale părinţilor şi ale copiilor);
• După caz, copia certificatului de deces al unuia dintre părinţi, sentinţe de divorţ, de stabilire a pensiei alimentare, hotărâre de încredinţare ori de luare în plasament a copilului minor, etc.
• Adeverinţe privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii
• Adeverinţă de elev sau student;
• Adeverinţă de la Direcţia de Venituri, str. Crişan nr. 2
• Adeverinţă de la Administraţia Financiară, str. Aleea Serelor nr. 2A
• Adeverinţă de la Biroul Agricol, str. Independenței nr. 2C
• Adeverinţe de la Agenţia de Ocupare şi Formare Profesională, str. Hortensiei nr. 1A pentru toţi membrii familiei care sunt apţi de muncă, inclusiv pentru tinerii care au împlinit 16 ani şi nu mai frecventează cursuri şcolare la zi. Fac excepţie mamele care au în îngrijire copii în vârstă de până la 7 ani;
• Acte medicale pentru persoanele inapte de muncă;
• Livretul de familie actualizat;

Unde se depun actele
Birou Venit Minim Garantat
Str. Electrolizei nr.1A
Telefon: 0262 211 256

Program preluare/eliberare acte
Luni, Marți, Miercuri: 08:00 - 12:00
       Joi, Vineri: 12:00 - 17:00

Întoarce-te la principalele servicii


II. ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI


Cine poate solicita acest serviciu
- familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani care frecventează școala;

Criteriile de acordare
Condiția principală pentru a putea beneficia de alocația pentru susținerea familiei este ca familia să nu depășească baremul de 530 lei/membru de familie precum si condiția să nu dețină bunuri ce duc la excluderea acordării beneficiilor de asistență socială conform Anexa nr. 4 la Normele Metodologice .

Pașii ce trebuie urmați
- Se depune cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original.
- Se efectuează Ancheta socială la domiciliul solicitantului în vederea stabilirii componenței familiei, a veniturilor precum și a condițiilor de locuire și sănătate ale familiei/persoanei.
- Se emite Dispoziția Primarului de stabilire, neacordare, modificare sau încetare a cererii.

Timpul de soluționare a solicitării
Drepturile privind beneficiile de asistență socială se acordă începând cu luna urmatoare depunerii cererii prin emiterea unei “dispoziții a primarului” in termenul stabilit de lege, termen care nu depaseste 30 zile,

Acte necesare
• Cerere tip;
• Acte de identitate, certificate de naștere pentru toți membrii familiei;
• Certificate de căsătorie/sentință de divorț/sentință încredințare minor;
• Livret de familie;
• Acte privind veniturile nete obținute în luna anterioară depunerii cererii;
• Adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru persoanele care nu realizează venituri;
• Certificate înmatriculare autoturism;
• Certificate de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de Direcția Venituri
• Adeverință elev

Unde se depun actele
Direcția de Asistență Socială, Str. Dacia nr.1
Parter Camera 2.

Program preluare/eliberare acte
Luni, Marți, Miercuri: 08:00 - 12:00
Joi, Vineri: 12:00 - 17:00

Întoarce-te la principalele servicii


III. INDEMNIZATIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI/STIMULENTUL DE INSERȚIE


Cine poate solicita acest serviciu
- persoanele /familiile care au în întretinere un copil nou născut.

Care sunt criteriile de acordare
Condiția principală pentru a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului este ca cel puțin unul din părinți să aibă stagiul de cotizare satisfăcut, de 12 luni în ultimele 24 luni dinaintea nașterii copilului.

Pașii ce trebuie urmați
Se depune cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original.

Care este timpul de soluționare a solicitării
Drepturile privind indemnizația pentru creșterea copilului se stabilesc de către AJPIS Maramureș începând cu data de la care beneficiază de concediu pentru îngrijirea copilului, aprobat de angajator, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la data nașterii copilului, data aprobării concediului pentru îngrijirea copilului, după caz sau cu data cererii dacă se depășeșete acest termen.

Acte necesare
• Stagiu de cotizare (inclusiv luna nașterii copilului);
• Anexa nr. 2 -completată de angajator;
• Ultima foaie de boală-copie;
• Cererea de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului- copie;
• Decizia de suspendare a contractului de muncă-original;
• Acte de identitate părinți-copie+original;
• Certificate de naștere-copie+original;
• Extras de cont-opțional;
• Adeverință cu data reînceperii activității-stimulent de inserție;
• Un dosar plic.

Unde se depun actele
Direcția de Asistență Socială, Str. Dacia nr.1
Parter Camera 4.

Program preluare/eliberare acte
Luni, Marți, Miercuri: 08:00 - 12:00
Joi, Vineri: 12:00 - 17:00

Întoarce-te la principalele servicii


IV. ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII, ALOCAȚIA DUBLĂ


Cine poate solicita acest serviciu
- Părinții copiilor în vârstă de până la 18 ani (sau până la finalizarea studiilor liceale sau profesionale, la cursuri de zi), copii născuți în străinătate, copii încadrați în grad de handicap.

Pașii ce trebuie urmați
- Se depune cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original.

Care este timpul de soluționare a solicitării
Drepturile privind indemnizația pentru creșterea copilului se stabilesc de către AJPIS Maramureș începând cu luna următoare nașterii copilului. Pentru copiii cu vârsta de peste 1 an, alocația de stat se acordă începând cu data depunerii cererii și cu plata pe cel mult 12 luni în urmă.

Acte necesare
• Certificate de naștere copil-original+copie xerox;
• Livret de familie-original+copie xerox;
• Cărți de identitate părinți-original+copie xerox;
• Extras de cont(optional);
• Pentru copii născuți în străinătate actele sunt particulare pentru fiecare țară și situație de aceea, rugăm părinții să se prezinte la biroul de specialitate pentru informații complete.

Unde se depun actele
Direcția de Asistență Socială, Str. Dacia nr.1
Parter Camera 4.

Program preluare/eliberare acte
Luni, Marți, Miercuri: 08:00 - 12:00
Joi, Vineri: 12:00 - 17:00

Întoarce-te la principalele servicii


V. INDEMNIZATIA PENTRU PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRADUL GRAV CU ÎNSOȚITOR


Cine poate solicita acest serviciu
- Copii și adulți cu domiciliul în Baia Mare, încadrati în gradul de handicap grav cu însoțitor.

Pașii ce trebuie urmați
- Se depune cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original.

Acte necesare
• Scrisoare medicală/referat medic specialist-nu mai vechi de 3 luni;
• Scrisoare medicală medic familie/Numele medicului de familie, adresa şi nr. de telefon de la cabinet;
• Acordul de la DGASPC MM prin care se optează pentru indemnizația lunară.
• Actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc cu persoana cu handicap, inclusiv al persoanei bolnave;
• Copie după buletinele de identitate ale tuturor copiilor pe care îi are persoana cu handicap, chiar dacă acestia nu mai locuiesc cu persoana bolnavă;
• Adeverinţele de venit ale tuturor persoanelor care locuiesc cu persoana cu handicap, inclusiv a persoanei cu handicap (cupon pensie și decizie pensionare);
• Certificatul de handicap;
• Ancheta socială se efectuează în prezenţa persoanei bolnave (pentru persoanele nedeplasabile este nevoie de scrisoare de la medicul de familie);
• Termenul de efectuare al anchetei sociale este de 30 de zile.

Unde se depun actele
Direcția de Asistență Socială, Str. Dacia nr.1
Parter Camera 6.

Program preluare/eliberare acte
Luni, Marți, Miercuri: 08:00 - 12:00
Joi, Vineri: 12:00 - 17:00

Întoarce-te la principalele servicii


VI. STIMULENT EDUCAȚIONAL


Cine poate solicita acest serviciu
Pot beneficia de stimulent educațional sub formă de tichete sociale familiile cu copii de vârstă preșcolară.

Criteriile de acordare
Condiția principală pentru a putea beneficia de stimulent educațional sub formă de tichete sociale este ca familia să nu depășească baremul de 284 lei/membru de familie iar copiii să frecventeze regulat grădinița fără a avea absențe nemotivate.

Pașii ce trebuie urmați
1. Se depune cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original.
2. Se emite Dispoziția Primarului de stabilire, neacordare, modificare sau încetare a cererii.

Timpul de soluționare a solicitării
Drepturile privind beneficiile de asistență socială se acordă începând cu luna urmatoare depunerii cererii prin emiterea unei “dispoziții a primarului” in termenul stabilit de lege, termen care nu depaseste 30 zile,

Acte necesare
• Acte de identitate, certificate de naștere pentru toți membrii familiei;
• Certificate de căsătorie/sentință de divorț/sentință încredințare minor;
• Livret de familie;
• Acte privind veniturile nete obținute în luna anterioară depunerii cererii;
• Adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru persoanele care nu realizează venituri;
• Adeverință de la grădiniță.

Unde se depun actele
Direcția de Asistență Socială, Str. Dacia nr.1
Parter Camera 8.

Program preluare/eliberare acte
Luni, Marți, Miercuri: 08:00 - 12:00
Joi, Vineri: 12:00 - 17:00

Întoarce-te la principalele servicii


VII. AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (GAZE NATURALE, LEMNE, ENERGIE ELECTRICĂ)


Cine poate solicita acest serviciu
- familiile/persoane singure cu venituri reduse

Care sunt criteriile de acordare
Codiția principală pentru a putea beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței este ca familia /persoana singură să nu depășească baremul de 750 lei/membru de familie precum si condiția să nu dețină bunuri ce duc la excluderea acordării beneficiilor de asistenta sociala conform Anexa nr. 4 la Normele Metodologice .

Care sunt pașii care trebuie urmați
Se depune cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original.
Se efectueaza Ancheta socială la domiciliul solicitantului (după caz) în vederea stabilirii componenței familiei, a veniturilor precum și a condițiilor de locuire și sănătate ale familiei/persoanei.
Se emite Dispoziția Primarului de stabilire, neacordare, modificare sau încetare a cererii.

Care este timpul de soluționare a solicitării
Drepturile privind beneficiile de asistență socială se acordă începând cu luna urmatoare depunerii cererii prin emiterea unei “dispoziții a primarului” in termenul stabilit de lege, termen care nu depaseste 30 zile,

Ce documente trebuie să pregătească solicitantul?
1. cerere şi declaraţie pe propria răspundere (formular tip).
2. factura de gaz /curent + buletin titular contract gaz/curent
3. cărţi de identitate pentru toţi membrii familiei şi certificate de naştere pentru copii (copii xerox).
4. venit net din luna precedentă depunerii cererii :adeverinţe salar net, cupoane pensie, şomaj, indemnizaţii, pensia alimentară (nu se iau în calcul alocaţiile de stat, banii de liceu şi bursele sociale).
5. acordul proprietarului (împuternicire scrisă) în cazul: contractului de închiriere, comodat, concesiune
6. talonul maşinii/certificat de înmatriculare-copie xerox
7. pentru venituri ocazionale – declaraţie pe propria răspundere
8. Pentru elevi, studenţi, nepoţi din alte localităţi/adrese: dovezi privind componenţa familiei (livret de familie/acte de identitate) şi a veniturilor, pentru a se stabili venitul corespunzător elevului/nepotului.

Unde se depune solicitarea/actele
Cererile se depun la camera 2, parter, sediu DAS.

Program preluare/eliberare acte
Luni, Marți, Miercuri: 08:00 - 12:00
Joi, Vineri: 12:00 - 17:00

Întoarce-te la principalele servicii


VIII. AJUTORUL LUNAR ÎN VEDEREA PLĂȚII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE


Cine poate solicita
Pot beneficia de ajutorul lunar in vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiile/persoanele singure cu venituri reduse .

Care sunt criteriile de acordare
Codiția principală pentru a putea beneficia de ajutorul lunar in vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ca familia /persoana singură să nu depășească baremul de 1899 lei/membru de familie .

Care sunt pașii care trebuie urmați
Se depune cererea tip împreună cu actele necesare, prezentate atât în copie xerox cât și în original.
Se efectueaza Ancheta socială la domiciliul solicitantului (după caz) în vederea stabilirii componenței familiei, a veniturilor precum și a condițiilor de locuire și sănătate ale familiei/persoanei.
Se emite Dispoziția Primarului de stabilire, neacordare, modificare sau încetare a cererii.

Care este timpul de soluționare a solicitării
Drepturile privind beneficiile de asistență socială se acordă începând cu luna urmatoare depunerii cererii prin emiterea unei “dispoziții a primarului” in termenul stabilit de lege, termen care nu depaseste 30 zile,

Ce documente trebuie să pregătească solicitantul?
1. cerere tip
2. factura vital din luna anterioară depunerii cererii
3. contract vital
4. acte de identitate (ci, bi, cip) pentru toţi membri familiei şi certificate de naştere pentru copii (copii xerox)
5. venit net din luna precedentă depunerii cererii (adeverinţe salariu net, cupoane pensie, cupoane sau extrase de cont cu alocaţii pentru copii, şomaj, indemnizaţii ş.a.)
6. pentru venituri ocazionale – declaraţie pe propria răspundere .
alte acte solicitate(după caz: livret de familie, sentinţă de divorţ, certificat de deces ş.a.

Unde se depune solicitarea / actele
Cererile se depun la camera 2, parter, sediu DAS .

Program preluare/eliberare acte
Luni, Marți, Miercuri: 08:00 - 12:00
Joi, Vineri: 12:00 - 17:00

Întoarce-te la principalele serviciiPentru mai multe informații contactați

Direcția de Asistență Socială
Str. Dacia nr.1
Telefon 0262 211949


   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...