Informații de interes public

Buletin informativ(Legea nr.544/2001)
Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informaţii:
Accesul la informații de interes public
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituția României şi cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.
Achiziții Publice
Programul anual de Achiziții Publice și Contractele de Achizitii Publice
Declarații de avere și de interese
Potrivit legii, declaratiile de avere si declaratiile de interese (depuse incepand cu luna octombrie 2010) se afiseaza pe pagina de internet a institutiei prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu exceptia localitatii unde sunt situate), adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii.
Biblioteca virtuală
Instituţiile şi autorităţile publice pot organiza o bibliotecă virtuală, ce cuprinde o colecţie de informaţii de interes public, actualizate şi completate periodic cu informaţiile de interes public furnizate solicitanţilor.
Transparența veniturilor salariale
INFORMAȚII cu privire la veniturile salariale ale personalului din Primăria Municipiului Baia Mare, publicate la sediul propriu și pe pagina proprie de internet , conform art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile în baza Legii 350/2005
Se incarca...