Dispoziţa nr. 1063/22.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, joi, 29 septembrie 2022

22 Septembrie, 2022
Primarul Municipiului Baia Mare,
 
-Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

DISPUNE:
 
Art.1
Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, joi, 29 septembrie 2022, ora 14:00. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2
(1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e- mail.
(2) Consilierii locali prezenți sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
Art.3
Prezenta dispoziţie se comunică la:
Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
Direcţia Juridică;
Direcţia Relaţii Publice;
Consilierii locali;
Serviciul Administraţie Publică Locală.
 
 
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
 
 
 
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan   
Secretar General         
Se incarca...