Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare anunţă organizarea concursului de selecţie a personalului contractual pe 1 post în afara organigramei, 2 ore/zi, pe perioada determinată, respectiv ASISTENT MANAGER în cadrul proiectului Furnizarea unui pachet specializat de servicii în cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional ID 155099

21 Septembrie, 2022

 
Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare anunţă organizarea concursului de selecţie a personalului contractual pe 1 post în afara organigramei, 2 ore/zi, pe perioada determinată, respectiv ASISTENT MANAGER în cadrul proiectului Furnizarea unui pachet specializat de servicii în cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional ID 155099

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile generale de participare la concurs:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței mdicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra st
h) atului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
 
 Asistent manager :
- Educație solicitată
- Studii superioare dovedite cu diploma de licență sau echivalentul acesteia minim 3 ani în domeniul Științe Economice
- Experiența solicitată
- Vechime în studii superioare de minim 5 ani
- Experiența în implementarea proiectelor cu finanțare europeană de minim 3 ani
- Competențe solicitate
- Experienţă și cunoştinţe privind reguli specifice de implementare a proiectelor cu finanţare europeană;
- Capacitatea de a utiliza aplicația MySMIS2014;
- Cunoașterea avansată a pachetului Ms Office (Word, Excell, Power Point);
- Bune abilități de comunicare, capacitate de organizare si planificare,
- Capacitatea de a lucra sub presiune, agilitate și inteligență;
- Capacitate de organizare pe priorităti;
- Abilități de comunicare, vocabular elevat, gândire analitică.

Concursul va consta în evaluarea dosarelor şi proba de interviu. Proba de interviu va avea loc în data de 30.09.2022, ora 1000, la sediul DAS Baia Mare, strada Dacia, nr.1.
 
Dosarele de concurs vor cuprinde obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere adresată Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model Europass semnat pe toate paginile.
 
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.
 
Dosarele se vor depune la sediul DAS Baia Mare în termen de 5 lucrătoare de zile de la afişarea anunţului, inclusiv 27.09.2022 ora 14.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, str. Dacia, nr.1, telefon 0262/211949, interior 5.
 
Afişat azi 21.09.2022

BIBLIOGRAFIA
• Legea asistenței sociale nr. 292/2011
• Cererea de finanțare a proiectului Furnizarea unui pachet specializat de servicii în cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional ID 155099
 
Director General
Hîrb Elena Diana
 

 
 
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...