Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual de Coordonator management de caz din cadrul Proiectului ''Standarde pentru Baia Mare - incluziune și integrare fără discriminare''

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă deteminată a unui post contractual de Coordonator management de caz , timp parțial 4 ore/zi, din cadrul Proiectului „Standarde pentru Baia Mare – incluziune și integrare fӑrӑ discriminare”.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței mdicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de Coordonator management de caz:

1. Studii universitare absolvite cu diplomă de licență;
2. Minimum 5 ani experiență în specialitatea studiilor;

Dosarele de concurs se depun la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
(2)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.

Principalele atribuții prevăzute în fișa de post sunt:

 • Monitorizeaza realizarea unui parteneriat oficializat public privat (grup de voluntari) care sa participe activ la identificarea si implementarea solutiilor comunitatii marginalizate pe termen lung(aferent 1.1)

 • Monitorizeaza realizarea unui plan de actiune pentru consolidarea parteneriatului nou infiintat pentru asigurarea sustenabilitatii serviciilor sociale in comunitatea marginalizata(aferent 1.2)

 • Monitorizeaza realizarea trimestriala a cate unei actiuni in comunitate pentru promovarea egalitatii de sanse si combaterii discriminarii, si cresterea accesului la servicii a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala(aferent 2.1)

 • Monitorizeaza realizarea unei proceduri de lucru pentru selectia in grupul tinta a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala care corespund cu cerintele GS CS OS 4.1(aferent 2.2)

 • Monitorizeaza identificarea si selectia continua a beneficiarilor din grupul tinta cu colaborarea reprezentantilor comunitatii locale (reprezentanti ONG infiintat) (aferent 2.3)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de sprijin acordat celor 230 copii din grupul tinta pentru frecventarea sistemului de invatamant (scoala, gradinita) de tipul transportului, trezitului dimineata(aferent 3.2)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de sprijin direct in cuantum de maxim 1.500 lei/an scolar(aferent 3.3)

 • Monitorizeaza organizarea trimestriala a unor activitati extracurriculare de care beneficiaza copiii din grupul tinta(aferent 3.4)

 • Monitorizeaza derularea programului de parenting(aferent 3.5)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de educatie de tipul a 2 a sansa la 2 grupe nivel primar pt 30 beneficiari si 1 grupa nivel gimnaz pt 15 beneficiari, in functie de planul individualizat realizat in baza evaluarii de selectie in care au fost identificate nevoi de interventie (aferent 4.1)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor alternative şi/sau complementare activităţii de educaţie de tipul afterschool/şcoala de după şcoală pentru toţi cei 230 de copii din grupul ţintă (4.2.)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de formare profesională (5)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională pentru creşterea şanselor de ocupare la persoanele din comunităţi marginalizate, inclusiv de etnie romă (6.1)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de asistare a persoanelor din grupul ţintă apte de muncă pentru a-şi găsi un loc de muncă (plasare pe piaţa muncii)(6.2)

 • Monitorizeaza organizarea si sustinerea campaniei de informare, conștientizare și motivare a persoanelor din GT în ceea ce privește oportunitățile generate de proiect prin susținerea inițiativelor antreprenoriale (7.1)

 • Monitorizeaza furnizarea de sprijin concret pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit la 150 gospodării în care locuiesc persoane din grupul ţintă (aferent 8.)

 • Monitorizeaza elaborarea si derularea programului de sănătate mentală și dezvoltare personală destinat copiilor din grupul țintă (9.1)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de catre echipele mobile medicale si socio-medicale. (9.2.)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor medicale stomatologice in cadrul unui cabinet stomatologic mobil (9.3.)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de asistenta sociala in special pentru mentinerea si imbunatatirea relatiei intrafamiliale. (10.1.)

 • Monitorizeaza furnizarea serviciilor de sprijinire a persoanelor din GT pentru clarificarea unor aspecte juridice si sociale in vederea facilitarii accesului beneficiarilor la servicii(10.2.)

 • Participarea la intalnirile de lucru ale echipei de implementare

 • Indeplinirea altor activitati conexe postului, solicitate de managerul de proiect

 • Colaborarea cu partenerii in vederea organizarii bunului mers la proiectului

 • Colaborează cu toţi membrii echipei de proiect pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor proiectului, conform procedurilor stabilite;

 • Se deplasează, în funcţie de cerinţele proiectului, în locurile unde este necesar să îşi îndeplinească atribuţiile conforme descrierii proiectului;

 • Respectă procedurile elaborate în cadrul proiectului;

 • Completează lunar Fişa (individuală) de pontaj şi Raportul de activitate;


Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, persoana de contact D-na Legman Luiza, camera 30, etaj III, telefon 0262/211001, interior 195.

Rezultatele concursului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Rezultatul probei de interviu


Se incarca...