Anunț privind vizarea anuală a autorizațiilor /acordurilor de funcționare pentru anul 2021

12 Ianuarie, 2021
Aducem la cunoştinţă tuturor agenţilor economici din Municipiul Baia Mare, că în conformitate cu prevederile H.C.L. Nr. 204/2017 cu modificările și completările ulterioare începând cu data de 11 ianuarie 2021 va avea loc procedura de vizare anuală a AUTORIZAȚIILOR / ACORDURILOR DE FUNCȚIONARE PENTRU ANUL 2021.

Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an şi se face în baza solicitării scrise a agentului economic – formular tip prevazut în Anexa 5 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. Nr. 204/2017 .
 
La aceasta se vor anexa:
 
-Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, cu privire la faptul că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de funcţionare de la data emiterii acordului/autorizației de funcționare şi că deţine toate avizele şi acordurile necesare funcţionării emise de către autorităţile abilitate Anexa 8 la Regulament;
- Avizul/autorizatia privind securitatea la incendiu conform prevederilor H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, pentru obiectivele care se supun avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu.
-Copie după contractul de salubrizare încheiat cu S.C. DRUSAL S.A. vizat
pentru anul 2021.
-Copie a actului de identitate al administratorului sau împuternicitului acestuia, semnatar al declarației pe proprie raspundere;
- Acordul/Autorizaţia de funcţionare, în original;
- Chitanţa de plată a taxei legale, în original. Taxa se poate achita la casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare (str. Gheorghe Șincai nr. 37, str. Vasile Lucaciu nr. 2, B.dul Independenței nr.2C)
 
Cererile se depun la Biroul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai nr. 37. Declarațiile / formularele tip pot fi vizionate și descărcate de pe site-ul Municipiului Baia Mare, secțiunea Activități Comerciale (www.baiamare.ro/)
     
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...