Anunț privind selecția pentru ocuparea unor posturi contractuale din cadrul Proiectului ''Școala așa cum ne place!'' – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă selecția unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „Școala așa cum ne place!” – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație, după cum urmează:
- 3 posturi Expert educațional grădiniță – timp parțial 3 ore/zi
- 1 post Lucrător cu copiii – normă întreagă
- 1 post Expert creșă – timp parțial 2 ore/zi
- 1 post Expert școală după școală – învățământ primar - timp parțial 4 ore/zi

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice sunt următoarele:
1. Pentru postul de Expert educațional grădiniță - minimum studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Calificare/Specialitate: în cadrul programelor de formare specializată și perfecționare în domeniul protecției copilului.
2. Pentru postul de Lucrător cu copiii – minimum studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
3. Pentru postul de Expert creșă - minimum studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
4. Pentru postul de Expert școală după școală – învățământ primar - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea Pedagogie.

Dosarele de concurs se depun la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
(2) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Coman Ioana, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.

Rezultatele concursului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere - afișat 11.12.2018

Rezultatul probei de interviu - afișat 14.12.2018


Se incarca...