Anunț privind selecția a patru posturi contractuale din cadrul Proiectului ''AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea de Nord Vest'' – POCU/82/3/7/106237

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă selecția a patru posturi contractuale din cadrul Proiectului „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea de Nord Vest” – POCU/82/3/7/106237, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, după cum urmează:

- Patru posturi de membru comisie selectie planuri afaceri.

Obiectivul general al proiectului este: Susținerea antreprenoriatului sustenabil și crearea de locuri de muncă durabile prin întreprinderi cu profil non-agricol, în zona urbană din regiunea de NV a României.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea celor patru posturi sunt:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 5 ani experiență în domeniul antreprenorial/consultanță/management, (½ normă, septembrie-octombrie 2018);

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrul Social Regina Maria, Str. Valea Roșie nr. 10 C în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul Social Regina Maria, Str. Valea Roșie nr. 10 C, persoana de contact Libotean Ionela, 0748202353 sau pe e-mail as.nordvest@gmail.com.

Principalele atribuții prevăzute în fișele de post sunt:

- Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a concursului planurilor de afaceri A1.4
- Elaborarea instrumentelor de evaluare A1.4
- Organizarea procesului de evaluare A1.4
- Realizarea propriu-zisă a evaluării planurilor de afaceri A1.4
- Luarea deciziei privind selectia planurilor de afaceri propuse spre finantare A1.4
Se incarca...