Anunț privind selecția a două posturi contractuale din cadrul Proiectului ''Măsuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii și 260 tineri și adulți: Educație pentru viitor!''

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă selecția a două posturi contractuale din cadrul Proiectului „ Măsuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii și 260 tineri și adulți: Educație pentru viitor!”, după cum urmează:

- Expert grup țintă – două posturi cu ½ normă

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice sunt următoarele:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Dosarele de concurs se depun la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Mureșian Lenuța, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.

Principalele atribuții prevăzute în fișele de post sunt:

- Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, înscriere și motivare a participării pentru minim 260 copii cu vârsta intre 2 și 5 ani la creșă/grădiniță, contribuind și la combaterea discriminării cu privire la accesul la educație a copiilor din grupuri vulnerabile;
-Înscrierea a 260 de copii cu vârsta între 2 și 5 ani la creșă sau gradiniță;
- Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu vărsta intre 2 și 5 ani selectionați in GT;
- Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu vârsta intre 2 și 5 ani din GT prin implicarea lor in activităti educaționale;
- Dezvoltarea și implementarea unui program educațional complementar programului de gradiniță;
- Furnizarea de sprijin financiar și material în vederea accesului și participării continue la educație a celor 260 copii cu vârsta între 2 și 5 ani selecționați in GT;
- Furnizarea de sprijin financiar sub formă de tichete pentru frecventarea creșei și a grădinței;
- Realizarea unei acțiuni continue de identificare, recrutare, inscriere și motivare a participării pentru minim 580 de copii cu vârstele intre 6 și 16 ani contribuind și la desegregarea copiilor cu vulnerabilități și combaterea discriminării cu privire la accesul lor la educație;
- Înregistrarea a 580 de copii cu vârsta intre 6 si 16 ani în GT cu evaluarea complexă a acestora;
- Furnizarea de consiliere, mediere și mentorat atât celor 580 de copii, cât și la parinții/tutorii lor;
- Îmbunatatirea infrastructurii si contextului educațional in vederea creșterii atractivității educației pentru copiii selecționati in GT, în special a celor cu dizabilități, pentru combaterea oricarei discriminări care ar putea bloca accesul copiilor la educație;
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea creșterii atractivității educației;


Dr.ec.Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Ec.Virginia Butnar
Șef Serviciu Resurse Umane
Se incarca...