Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Poliția Animalelor – Serviciul Corp Control

17 Martie, 2023

 

×
ANUNȚ
privind concursul de recrutare organizat în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poliția Animalelor – Serviciul Corp Control, cu durată normală a timpului de muncă.
 
Primăria Municipiului Baia Mare va demara procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poliția Animalelor - Serviciul Corp Control, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), ID post 473886.
 
Condiții specifice de participare la concurs:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Ramura de știință: Medicina veterinară.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă și proba de interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 20.04.2023, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 17.03.2023 până la data de 05.04.2023 ora 16:00, inclusiv.
 
Perioadă de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioadă de depunere a contestațiilor la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afisării rezultatului selecției dosarelor.
Perioadă de soluționare a contestațiilor la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mico Roberta, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail roberta.pop @baiamare.ro.
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
×

pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poliția Animalelor –Serviciul Corp Control, cu durată normală a timpului de muncă


1. Constituția României, republicată

2. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Integral

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Integral

5. H.C.L. nr. 510/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor cu stăpân şi fără stăpân din Municipiul Baia Mare; Integral

6. O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare; Integral

7. H.C.L. nr. 528/2022 privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare; Anexa 1 Capitolul III și V

8. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare; Integral

×

Principalele atribuții pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poliția Animalelor - Serviciul Corp Control


• Planifică, conduce și controlează activitatea din cadrul Compartimentului;
• Verifică și soluționează, în condițiile legii, reclamațiile, sesizările și notele de audiență repartizate de către conducătorul ierarhic;
• Răspunde la sesizările primate de la cetățeni cu privire la existența animalelor fără stăpân, lăsate nesupravegheate pe raza Municipiului Baia Mare;
• Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute și stabilite în sarcina autorităților administrației publice, având în vedere H.C.L. nr. 223/2013 privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare – Anexa 1, cap. III și V, H.C.L. nr. 510/2015 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor cu stăpân și fără stăpân din Municipiul Baia Mare;
• Intervine, la solicitările dispeceratului, la evenimente, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege, prin fișa postului și în limita competenței teritoriale;
• Întocmește referate cu materialele necesare capturării animalelor fără stăpân, lăsate nesupravegheate pe domeniul public;
• Efectuează verificări și controale la Adăpostul de câini comunitari cu privire la gradul de ocupare al acestuia și modul în care se respectă legislația sanitar veterinară în vigoare;
• Efectuează verificări și controale cu privire la animalele de companie;
• Verifică respectarea condițiilor de creștere a animalelor în gospodăriile populației;

×

În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organziatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
i) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

×
 
Se incarca...