Anunț privind concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv Adjunct, Direcția Proiecte, cu durata normală a timpului de muncă

03 Februarie, 2023

 

×

Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv Adjunct, Direcția Proiecte, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore /zi, 40 ore/săptămână), în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

Condițiile de participare la concurs:
- să fie numiți într-o funcţie publică din clasa I;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale;
- să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 07.03.2023, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 03.02.2023 până la data de 22.02.2023 ora 16:00, inclusiv.

 

Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada de depunere a contestațiilor la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afisării rezultatului selecției dosarelor.
Perioada de soluționare a contestațiilor la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Lupșa Roxana, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail roxana.lupsa @baiamare.ro.

×

privind concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Director Executiv Adjunct, Direcția Proiecte


1. Constituția României, republicată
cu tematica Constituția României, republicată, integral

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral

4. Partea a III-a Administrația Publică Locală, Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Partea III-a Administrația Publică Locală și Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

5. Planul Național de Redresare și Reziliență al României (Descarcă documentul)
cu tematica Planul Național de Redresare și Reziliență al României: Domenii, Axe, Ținte, Măsuri, Jaloane sau Indicatori pentru care U.A.T Baia Mare poate fi solicitant eligibil

6. Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 7386/11.10.2022; (Descarcă documentul)
cu tematica Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 7386/11.10.2022, Domenii, Axe, Ținte, Măsuri, Jaloane sau Indicatori pentru care U.A.T Baia Mare poate fi solicitant eligibil;

7. Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8703/24.11.2022
cu tematica Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8703/24.11.2022: Domenii, Axe, Ținte, Măsuri, Jaloane sau Indicatori pentru care U.A.T Baia Mare poate fi solicitant eligibil;

8. Programul Creștere inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 9445/09.12.2022
cu tematica Programul Creștere inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 9445/09.12.2022: Domenii, Axe, Ținte, Măsuri, Jaloane sau Indicatori pentru care U.A.T Baia Mare poate fi solicitant eligibil;

9. Programul Educație și Ocupare 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 9362/09.12.2022
cu tematica Programul Educație și Ocupare 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 9362/09.12.2022: Domenii, Axe, Ținte, Măsuri, Jaloane sau Indicatori pentru care U.A.T Baia Mare poate fi solicitant eligibil;

10. Programul Sănătate 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8934/30.11.2022
cu tematica Programul Sănătate 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8934/30.11.2022: Domenii, Axe, Ținte, Măsuri, Jaloane sau Indicatori pentru care U.A.T Baia Mare poate fi solicitant eligibil;

11. Programul Interreg Next România-Ucraina 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene din data de 30.11.2022
cu tematica Programul Interreg Next România-Ucraina 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene din data de 30.11.2022: Domenii, Axe, Ținte, Măsuri, Jaloane sau Indicatori pentru care U.A.T Baia Mare poate fi solicitant eligibil;

12. Programul Interreg Next Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027, Decizia COM C(2022) 8029/03.11.2022
cu tematica Programul Interreg Next Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027, Decizia COM C(2022) 8029/03.11.2022: Domenii, Axe, Ținte, Măsuri, Jaloane sau Indicatori pentru care U.A.T Baia Mare poate fi solicitant eligibil;

13. Strategia Integrată de Dezvoltare Zona Urbană Funcțională Baia Mare 2030(Descarcă Documentul)
cu tematica Strategia Integrată de Dezvoltare Zona Urbană Funcțională Baia Mare 2030, itegral.

×

Principalele atribuții pentru funcția publică de conducere, vacantă, de Director Executiv Adjunct, Direcția Proiecte:


• Coordonează și asigură elaborarea, actualizarea documentelor de planificare Strategica și Operațională a Municipiului Baia Mare (SIDU, PMUD, PIEE, PAEDC, etc);
• Coordonează activitățile de monitorizare a surselor de finanțare din fonduri externe nerambursabile;
• Asigură corelarea și conformitatea portofoliului de proiecte cu documentele de planificare strategică sau operațională;
• Coordonează actualizarea platformei digitale de management al oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile, gestionate de Direcția Proiecte;
• Coordonează și asigură comunicarea cu alte departamente ale instituției, în scopul pregătirii Cererilor de Finanțare si managementul proiectelor prioritare;
• Asigură verificarea Cererilor de Finanțare si a documentelor suport, pentru asigurarea conformității și admisibilității acestora;
• Participă la elaborarea Planului Anual de achiziții, și urmarește respectarea termenelor în corelare cu graficul estimat de implementare a proiectelor;
• Urmărește si verifică stadiul fizic de implementare a obiectivelor de investitii în corelare cu graficul de implementare a proiectelor prioritare;
• Urmărește și verifică stadiul financiar de implementare a obiectivelor de investiții în corelare cu graficul de rambursare a proiectelor prioritare;
• Verifică conformitatea activităților cu legislația specifică, proceduri și instrucțiuni specifice dezvoltării și implementării proiectelor;
• Asigură managementul adecvat al resurselor umane în cadrul departamentelor din subordine, respectiv al Unităților de Implementare a Proiectelor, în funcție de natura, intensitatea și perioada de timp specifică;
• Coordonează și răspunde direct de activitatea personalului angajat pe funcția de Șef Serviciu Dezvoltare și Contractare Proiecte și Șef Birou Proiecte Prioritare;
• Coordonează activitatea Managerilor de Proiect, stabilește întâlniri cu membrii Unității de Implementare a Proiectelor, prestatori de servicii și execuție lucrări, verifică stadiul implementării proiectelor.

×

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organziatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
j) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 
Se incarca...