Locuințe prin ANL

Agenția Națională pentru Locuințe implementează si dezvoltă un program special de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii. Agenția asigură construcția locuintelor pe care le predă, la finalizarea lucrărilor, consiliilor locale in a căror rază teritorial-administrativă se află acestea. Tinerii cu vârsta sub 35 de ani, care indeplinesc criteriile de eligibilitate si primesc repartiții de la consiliile locale până la împlinirea vârstei de 38 de ani, pot locui cu chirie în aceste locuințe. Conform prevederilor legale în vigoare, tinerii chiriași iși pot cumpăra, de la consiliile locale, locuințele după o perioadă de minim 1 an de la data semnării contractului de închiriere.


Condiții ce trebuie îndeplinite pentru repartizarea unei locuințe ANL

Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destintă închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 luni de la împlinirea acestei vârste. De asemenea trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele.
Cererea de locuinţe se efectuează numai individual şi în nume propriu.

Titularii cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţa.

Restricţiile referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu au în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură.
De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor soliticări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

La repartizarea unei locuinţe ANL se realizează un punctaj – după criteriile de ierarhizare aprobate de Consiliul Local şi însuşite de Ministerul Dezvoltării care le construieşte.
Dacă există persoane cu punctaj egal, se ia în calcul data înregistrării cererii.

Acte necesare :

• Cerere tip
• Copie după carte de identitate
• Copie după certificat de căsătorie
• Copie după certificate de naştere ale copiilor
• Acte de autoritate, adeverinţă care să ateste că are în întreţinere alte persoane decât copii minori
• Copie după contract sau carte de muncă pentru fiecare persoană din familie care realizează venituri
• Copie după actul care atesta ultimul nivel de studii încheiat
• Declaraţie pe propria răspundere că titularul şi soţul/soţia nu au deţinut în proprietate altă locuinţă - model anexa 1
• Declaraţia proprietarului sau chiriaşului spaţiului în care titularul cererii şi familia acestuia sunt toleraţi în acel spaţiu – model anexa 2
• Act care atestă boala de care suferă titularul cererii sau un membru al familiei de natură să necesite însoţitor sau o cameră în plus

Notă : Familia poate depune o singură cerere (soţul sau soţia).
Dosarele se pot depune personal sau de alţi membrii ai familiei.

Depunerea actelor se face la
Serviciul Relaţii cu Publicul, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare
Adresa: str. Gh. Șincai nr.37
Programul de primire documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 16:00 8:00 - 14:00
 
Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Contracte Imobiliare Adresa: Str. Piata Libertatii nr.17 - Cladirea Millenium 2, et.1 Telefon: 0262 - 275587
Program cu publicul

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00
 8:00 - 16:00
 8:00 - 16:00
 8:00 - 17:00 8:00 - 15:00
 
Se incarca...