Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare

Spaţii verzi şi parcuri - 03 Mai, 2012
"Iniţierea implementării managementului integrat al Rezervaţiei de castan comestibil Baia Mare şi al Sitului Natura 2000 ROSCI 0003"

Perioada de implementare: 01.10.2010 - 31.12.2015


Valoarea proiectului: 1.446.061 lei


Sursă de Finanţare: Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii


Localizarea proiectului:

Proiectul este localizat în județul Maramureș, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și se desfășoară în cadrul Sitului Natura 2000, identificat cu codul ROSCI 0003 "Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare", având o suprafață totală de 1.966,3 ha, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Baia Mare.

În cadrul acestui sit și nu numai, este localizată Rezervația Naturală 2581 "Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare", formată din diferite suprafețe dispersate populate cu castan comestibil, aflată pe teritoriul administrativ al Municipiului Baia Mare, orașelor Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș, aflată în administrarea RNP Romsilva și a unităților teritorial administrative amintite.

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, entitate juridică care administrează suprafețele forestiere deținute de municipiul Baia Mare (suprafețe care sunt incluse în majoritatea lor în situl Natura 2000 ROSCI 0003), deține Convenția de Custodie nr. 0057/24.02.2010, având ca părți contractante Ministerul Mediului și Pădurilor și Ocolul Silvic Municipal Baia Mare.

În această situație, prin proiectul propus, se viza elaborarea Planului de Management și a tuturor studiilor necesare fundamentării și implementării acestuia, pentru întreaga suprafață a sitului ROSCI 0003 și a Rezervației Naturale 2581, în scopul asigurării unei abordări unitare și sinergice a viitoarelor acțiuni de protejare și conservare a diversității biologice, precum și asigurarea unui management eficient la nivelul întregii arii protejate.

Proiectul cuprinde acţiuni menite să contribuie la asigurarea unui management eficient şi la păstrarea integrităţii Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0003 şi a Rezervaţiei Naturale Cod 2581 „Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare” din judeţul Maramureş, prin elaborarea planului de management şi a studiului privind refacerea ecologică a speciei de castan comestibil, precum şi organizarea unor acţiuni de consultare, conştientizare şi promovare a unui management durabil, în conformitate cu directivele europene şi legislaţia naţională.


Speciile și habitatele vizate de proiect:

ODONTOPODISMA RUBIPRES - lăcustă de culoare verde, cu statut IUCN vulnerabilă, întâlnită în bazinul Carpatic. Specia are răspândirea cea mai mare în Podișul Transilvaniei, trăind în pajiști și poieni din regiunile deluroase și muntoase din interiorul arcului carpatic, în zone de tufăriș, hrănindu-se cu frunze de mur, zmeur, coacăz, alun etc. Exemplarele adulte se întâlnesc din iunie până în august.

STENOBOTRHUS EURASIUS - este o lăcustă cu statut IUCN vulnerabilă, întâlnită în Europa Centrală și de Est. În România a fost identificată doar la Baia Mare, în Rezervația de Castan Comestibil. Specia se hrănește cu vegetație de graminee din zone uscate și însorite din păduri. Lăcusta este protejată la nivel european și se întâlnește pe anexa II a Directivei Habitate, ceea ce înseamnă că pentru conservarea ei este necesară desemnarea de arii protejate.

HABITATUL 9260 - Vegetație forestieră cu castanea sativa ROSCI 0003 și Rezervația 2581, ambele numite "Arboretele de castan de la Baia Mare", sunt dedicate conservării castanului comestibil (protejat prin Legea nr. 348 din 2003) și habitatului său. Căstănișurile mature de la Baia Mare au fost distruse în proporție de 80% de ciuperca asiatică Cryphonectria parasitica, castanul supraviețuind doar prin regenerările tinere, majoritatea din lăstari. Starea actuală de conservare a habitatului este total nefavorabilă.
Experimental, pădurile tinere au fost tratate biologic cu virusul CHV1 și s-au vindecat treptat. Această metodă stă la baza salvării castanului și a reconstrucției ecologice a căstănișurilor.

HABITATUL 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
În ROSCI 0003, habitatul are o suprafață de 436,7 ha și cuprinde făgete, făgeto-carpinete și făgete amestecate (cu gorun, castan, carpen, paltin, ulm, cireș ș.a.), de productivitate mijlocie spre superioară din zona de deal. Starea de conservare a habitatului este favorabilă, iar sistemul actual de management forestier, bazat pe regenerarea naturală a arboretelor de fag, asigură stabilitatea acestora.

HABITATUL 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Habitatul apare pe 98,1 ha în ROSCI 0003. Este dominat de gorun, dar conține și carpen, fag, castan, cireș, ulmi, paltini, plop tremurător, salcie căprească, mesteacăn, precum și diverse specii arbustive sau ierboase. Longevitatea ridicată a gorunului, toleranța sa față de speciile de amestec și ajutor, luminozitatea variabilă a pădurii crează premisa realizării în timp a unor structuri complexe, de o mare biodiversitate floristică, care susțin o faună bogată. În prezent, starea de conservare a habitatului este favorabilă.


OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului: menţinerea, îmbunătăţirea şi punerea în valoare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din Situl Natura 2000 ROSCI0003 şi Rezervaţia Naturală Cod 2581 "Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare".

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Obiectiv Specific 1: Creşterea nivelului de informare, expertiză şi fundamentare a managementului integrat al ariei protejate prin elaborarea studiilor de specialitate în domeniul punerii în valoare, menţinerii şi îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor.

Obiectiv Specific 2: Aplicarea managementului integrat al ariei protejate prin elaborarea şi asigurarea condiţiilor de implementare a Planului de Management.

Obiectiv Specific 3: Creşterea gradului de informare şi conştientizare a comunităţii locale cu privire la necesitatea reconstrucţiei ecologice a castanului comestibil afectat de Cryphonectria parasitica, reducerea presiunilor antropice asupra menţinerii şi conservării biodiversităţii ariei protejate, modificarea atitudinii şi comportamentului faţă de aplicarea unui management integrat al ariei protejate.


Activități propuse:
·         Elaborarea Planului de management al Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0003 şi al Rezervaţiei Naturale Cod 2581 „Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare”;
·         Elaborarea studiului ştiinţific privind reconstrucţia ecologică a speciei de Castanea sativa din cadrul Sitului Natura 2000 şi a Rezervaţiei Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare, a studiilor privind determinarea, inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor, inventarierea, distribuţia şi evaluarea stării de conservare a speciilor, precum şi studiul socio-economic şi de identificare a presiunilor şi ameninţărilor antropice;
·         Activităţi de consultare, conştientizare şi informare.
 
http://castanbaiamare.ro/
 
Implică-te activ în salvarea castanului comestibil din zona Baia Mare,
un simbol al identității locale!
SCRIE UN COMENTARIU
DEX 07 Septembrie, 2012 definitia

http://dexonline.ro/definitie/arboret
 
Zoli 17 August, 2012 CE inseamna "arborete". In DEX n-am reusit sa gasesc.  
Se incarca...