Informații Bugetare participativă 2021

Bugetare participativă - 15 Octombrie, 2021
In cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data de 30 septembrie 2021 a fost aprobată HCL Nr. 290/2021 privind implementarea proiectului „Bugetare participativă la nivelul Municipiului Baia Mare”. Valoarea maximă a proiectelor selecționate este în cuantum de 2.000.000 lei, inclusiv TVA.

Bugetarea participativă este un proces prin care cetățenii sunt încurajați să se implice în identificarea și semnalizarea problemelor cu care se confruntă în cadrul comunităților, și apoi să propună administrației, rezolvări și soluții ale acestor probleme sub formă de proiecte.

Cetățenii vor fi astfel implicați într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei parți din bugetul local, își vor asuma un rol de participant activ in definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Pot participa la procesul de bugetare participativă toți cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Baia Mare și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani. Propunerile sunt depuse de cetățeni.

Reguli generale

a. Pot participa la acest proiect persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau reședința în Municipiul Baia Mare. Persoanele fizice trebuie să fi împlinit minim vârsta de 18 ani.
b. Cetățenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte sunt de acord cu termenii și condițiile în care funcționează platforma de bugetare participativă de pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare (www.baiamareactiv.ro).
c. Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, cetățenii interesați trebuie să își creeze un cont de utilizator pe platforma menționată. Proiectele vor putea fi depuse si off-line în condițiile stabilite de prezentul Regulament.
d. Fiecare cetățean poate formula propuneri de proiecte prin intermediul platformei. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiții aflate în competenta Municipiului Baia Mare și să vizeze un spațiu din domeniul public, fapt care va fi constatat de către comisia de evaluare a proiectelor.
e. Orice persoana fizică cu domiciliul sau reședința în Municipiul Baia Mare, care a împlinit vârsta de cel puțin 18 ani va putea vota on line/off line, un singur proiect, din fiecare domeniu.
f. Valoarea totală estimată pentru proiectele propuse trebuie să se încadreze în suma maximă de 2.000.000 lei inclusiv TVA.
g. Primăria Municipiului Baia Mare va afișa depunerea proiectelor inițiate de cetățeni la secțiunea dedicată campaniei, într-un interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii.
h. Comisia de evaluare va analiza impactul, viabilitatea proiectelor, va analiza din punct de vedere tehnic și juridic proiectele propuse și va transmite spre afișare pe site -ul Primăriei Municipiului, la secțiunea dedicată campaniei lista de proiecte declarate eligibile pe care Municipalitatea și le poate asuma începând cu anul în care se desfășoară proiectul, pentru a fi supuse votului cetățenilor.

Cetățenii care și-au creat un cont de utilizator pe secțiunea dedicată campaniei, vor vota aceste proiecte online. În urma ierarhiei votului, proiectele declarate câștigătoare , vor fi incluse în proiectele de buget ale Municipiului Baia Mare pentru fiecare an în parte, ce vor fi supuse spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, prin grija serviciilor de specialitate/organismelor prestatoare de servicii publice de interes local. În funcție de specificul fiecărui proiect, serviciile de specialitate / organismele prestatoare de servicii publice de interes local, vor înainta Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, proiectul de hotărâre în vederea aprobării investiției.


Domenii de aplicare

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Baia Mare:

1. Infrastructura : Zone pietonale, alei, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale;
2. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației;
3. Spații verzi, locuri de joacă, alte spații publice amenajate;
4. Amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
5. Infrastructură educațională și culturală, socială ;
6. Smart City, respectiv Oraș digital;
7. Sănătate,


Calendarul proiectului

Procesul de bugetare participativa organizat de primaria Baia Mare începând cu anul 2022 cuprinde urmatoarele etape care se vor desfășura în anul anterior celui pentru care se face selecția și se aprobă bugetul:

1 octombrie 2021 – 31 octombrie 2021 DEPUNERE PROIECTE:
a) Online pe platforma de bugetare participativa www.baiamareactiv.ro/
b) la sectiunea Bugetare Participativa Offline - in format tiparit Cetatenii Municipiului Baia Mare, care doresc sa depuna proiectele in format tiparit au posibilitatea sa ridice formularele de depunere a proiectelor de la Relatii Publice , etc. Formularul completat impreuna cu celelalte documente relevante pentru proiect(fotografii, palnuri, etc, vor trebui depuse personal la punctul de suport pentru bugetarea participativa din cadrul Primariei Baia Mare sau transmise prin Posta, la sediul Primariei Baia Mare de pe strada Gheorghe Sincai nr. 37, jud. Maramures. Aceste proiecte vor fi incarcate in numele cetatenilor de catre un operator al primariei pe sectiunea de bugetare participativa.
Limita de depunere este de un proiect pe domeniu pentru fiecare persoana/cont.
Proiectul depus nu mai poate fi modificat, dar poate fi sters /retras. Cetatenii care au depus proiecte in format tiparit, prin posta, le pot sterge daca vor depune o cerere in acest sens, in scris.
Cetatenii vor putea beneficia de asistenta din partea Primariei Municipiului Baia Mare, pentru crearea contului, depunerea de proiecte precum si pentru acordarea voturilor prin intermediul unui punct amenajat in acest scop (Birou unic)

1 noiembrie 2021- 10 noiembrie 2021 - perioada in care comisia de evaluare va analiza proiectele, va solicita, in cazul in care considera necesar, clarificari aplicantilor şi va asigura introducerea modificarilor necesare in propunerile de proiect , va afişa lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetatenilor.

11 noiembrie 2021 - 30 noiembrie 2021 - perioada in care cetatenii inregistrati care au cel putin 18 ani impliniti si domiciliul sau reşedinta in Municipiul Baia Mare sunt invitati sa voteze propunerile eligibile de proiect.

1 decembrie 2021 - 07 decembrie 2021 -centralizarea rezultatelor votarii

08 decembrie 2021- afişarea rezultatelor

• implementarea proiectelor

UPDATE!!!
Conform HCL nr.361/05.11.2021 Calendarul proiectului a fost modificat astfel:

01.10.2021 - 30.11.2021 - Depunerea proiectelor.
01.12.2021 - 10.12.2021 - Verificarea proiectelor depuse de către Primărie.
11.12.2021 - 31.12.2021 - Promovarea proiectelor de către deponenți și votarea.
08.01.2022 - Afisarea rezultatelor.

Nota : Eventualele modificari ale calendarului vor fi publicate pe platforma de bugetare participativa.


CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Propunerile de proiecte depuse trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a. Sa corespunda unui obiectiv de interes general.
b. Sa fie sau sa poata fi asimilate unei investitii aflate in aria de competenta a Primariei Municipiului Baia Mare şi care vizeaza un spatiu din domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare.
c. Sa nu intre în aria altor programe ale Primariei Municipiului Baia Mare cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. alte finantari nerambursabile.
d. Sa nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalitatii aflate în derulare.
e. Sa nu aiba un caracter comercial sau publicitar.
f. Sa nu aiba un caracter politic sau etnic.
g. Sa fie clar delimitate spatial şi sa nu fie prea vagi.
h. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
Important: Propunerile care nu respecta fisa de proiect, cele care nu sunt de competenta Municipiului Baia Mare, cele care contravin prezentului Regulament, sau a altor prevederi legale in vigoare nu vor putea participa la aceasta carnpanie. Primaria Municipiului Baia Mare işi rezerva dreptul de a nu publica pe sectiune, propunerile care nu sunt completate conform fişei de proiect.
 

CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECTIE:

1. Proiectele trebuie sa fie completate conform fişei de proiect si să vizeze unul sau rnai multe dintre domeniile prevazute in prezentul Regularnent.
2. Primaria/Comisia isi rezerva dreptul de a modifica anumite proiecte -in sensul adaptarii tehnic/financiar, daca este nevoie sau a conexa mai multe proiecte cu acelaşi obiect, sau cu obiective similare, sau datorita proximitatii geografice, şi le poate supune la vot in aceasta noua forma, cu inştiintarea prealabila a deponentilor
3. Proiectele care ajung sa fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetateni. Pot exista propuneri care necesita ajustari tehnice şi estimarea mai precisa a costurilor din partea servicilor municipalitatii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot suporta si ajustari tehnice ulterior ;
4. Fiecare persoana a carei proiect a fost declarat neeligibil poate sa primeasca, la cerere, un raspuns scris cuprinzand motivele pentru care propunerea a fost declarata neeligibila.
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...