Componența consiliului local

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Municipiul Baia Mare are un număr de 23 de consilieri locali, aleși prin vot secret la data de 27 septembrie 2020.

Cadrul juridic care reglementeaza statutul si activitatea consilierilor locali

• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
• legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
• legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
• Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare


Atribuțiile generale ale consilierilor locali

• participa la dezbateri si vot in sedintele comisiilor de specialitate din care fac parte
• participa la dezbateri si vot in sedintele consiliului local
• acorda audiente cetatenilor
• îndeplineşte misiuni oficiale
• reprezinta consiliul local în baza unei împuterniciri date în acest sens;
• îndeplineşte funcţia de preşedinte de şedinţă-Preşedenţia şedinţelor ordinare este asigurată lunar,de către fiecare consilier, în ordine alfabetică. În situaţia în care, în luna în curs sunt convocate şedinţe extraordinare sau de îndată, acestea sunt prezidate de preşedintele de şedinţă din luna respectivă;
Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local ;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal; dacă preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze hotărârile adoptate sau procesul verbal de şedinţă,acestera se vor semna de 3 consilieri ;
d) asigură menţinerea ordinii, respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor şi supraveghează prezenţa consilierilor în sală pe întreaga durată a şedinţei;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Legea Statutului Aleşilor Locali în asemenea situaţii, sancţiunile prevăzute de regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
g)îndeplineşte orci alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date de Consiliul local.
•.orice alte atributii prevăzute de lege sau de consiliul local.


 

Se incarca...