Municipiul Baia Mare face cunoscută intenţia de a atribui contracte de sprijin financiar pentru anul 2022, în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute conform legii, sesiunea II

03 August, 2022
Municipiul Baia Mare cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 37, judeţul Maramureş, telefon: 0262-211.001, fax: 0262-212.332, e-mail: primar@baiamare.ro, site web: www.baiamare.ro face cunoscută intenţia de a atribui contracte de sprijin financiar pentru anul de execuţie financiară 2022, în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute conform legii, sesiunea II-a.

Sprijinul financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult se acordă în baza H.C.L. nr. 280/2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2022 și a H.C.L. nr. 208/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute conform legii.
 
Suma disponibilă pentru finanțarea cultelor religioase este de 500.000 lei.
 
Solicitanții pot fi: unitățile de cult de pe raza municipiului Baia Mare.
 
Se alocă sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:
a) întreţinerii unităților de cult cu venituri mici;
b) construirii, în condițiile aprobării documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor în vigoare, precum şi repararii lacaşurilor de cult;
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase;
d) amenajării şi întreținerii muzeelor cultural-religioase;
e) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de asezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unitaţilor de cult.
f) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
g) construirii şi reparării sediilor unităților de învățământ aflate în administrarea/proprietatea cultelor recunoscute.
Condiţiile de finanţare sunt prevăzute în „Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute conform legii”.
Informații suplimentare se pot obţine de la Municipiul Baia Mare, Serviciul Parteneriate Civice, str. Gh. Şincai nr. 37, tel. 0372 - 624.142.
 
Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare:
a) cerere-tip - Anexa nr. 1 la prezentul regulament (formular de solicitare de sprijin financiar de la Municipiul Baia Mare, pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România);
    • La rubrica „Motivarea cererii” se detaliază obiectul cererii şi felul de lucrări pentru care este solicitat sprijinul financiar.
    • Se va specifica stadiul lucrărilor pentru construcţii: organizare de şantiere, cota 0, cota 4, cota 10, în roşu, finisare etc.
    • Se bifează la anexe actele care au fost ataşate dosarului.
b) devizul de lucrări pentru construcții și reparații întocmit potrivit reglementarilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de șantier;
    • Este la preţuri actualizate (în lei) şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat.
    • Este analitic şi cuprinde detaliat lucrările care vor fi efectuate şi cantităţile de materiale (ca model se poate folosi formularul F3 sau listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări) reglementat de H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
    • Trebuie semnat, datat şi ştampilat de către solicitant, de ofertant cât și de dirigintele de specialitate, cu menţiunea „conform cu originalul”, dacă este în copie.
c) copie de pe autorizația de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care aceasta nu este necesară;
d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural național;
e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;
    • De asemenea, se va prezenta şi devizul semnat cu pictorul, datat, pe lucrările rămase de executat, în lei, şi semnat de către ambele părţi (pictorul şi preotul sau consiliul parohial);
    • Se va specifica stadiul lucrărilor pentru pictură: în procent din totalul suprafeţei de pictat;
f) pentru celelalte necesități ale unității de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate, în care se încadrează solicitarea;
g) avizul cultului sau al unității centrale de cult, pe anul în curs, pentru obținerea sprijinului financiar de la Muncipiul Baia Mare, acolo unde este cazul;
h) copie a certificatului de înregistrare fiscală;
i) adeverința certificată de bancă sau un extras bancar, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;
j) declarația pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii, conform formularului tip - Anexa nr. 2 la prezentul regulament;
k) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale şi de învățământ pentru care se solicită sprijin financiar;
l) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.
 
Documentele prevăzute în Regulament se vor depune la Serviciul Relații cu Publicul situat la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 37, începând cu data de 04.08.2022, data limită de depunere fiind 16.08.2022, ora: 15.00.
 
Selecţia şi evaluarea cererilor depuse în vederea finanţării se va face de către comisia de evaluare aprobată prin H.C.L. nr. 117/2021. Lista finală a beneficiarilor de finanţare va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.” 
Se incarca...