Municipiul Baia Mare face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare pentru anul de execuţie financiară 2020, în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive ''Promovarea sportului de performanţă'' şi ''Sportul pentru toţi''.

15 Iulie, 2020
Finanţările se acordă în baza: H.C.L. nr. 51/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020, H.C.L. nr. 214/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 și a Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”, aprobat prin H.C.L. nr. 122/2019 și modificat prin H.C.L. nr. 152/2019. Suma totală alocată finanțării activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi” este de 1.500.000 lei.
 
Documentaţiile se vor depune începând cu data de 16.07.2020, data limită de depunere fiind 27.07.2020, ora: 15.00.
 
Condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Regulamentul privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
 
Informații suplimentare se pot obţine de la Municipiul Baia Mare, Serviciul Parteneriate Civice, str. Gh. Şincai nr. 37, camera 23, tel. 0372 - 624.142, e-mail: finantari@baiamare.ro.
 
Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive sunt:
• să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii sau o instituţie/organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea, în condiţiile legii;
• să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate;
• să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;
• să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
• să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat și către bugetul local;
• să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
• să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
• să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
• să participe, cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării, respectiv acest procent trebuie asigurat pentru fiecare linie de cheltuială;
• să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare sau insolvenţă ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• să depună cererea de finanţare completă, la care se anexează toate documentele prevăzute în prezentul regulament;
• pentru aceeași acțiune sportivă, să nu fi obținut finanțare de la Municipiul Baia Mare în decursul anului fiscal curent.
 
Structurile sportive interesate vor depune documentaţia prevăzută în Regulament la Serviciul Relații cu Publicul situat la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 37.
 
Selecţia şi evaluarea cererilor depuse în vederea finanţării se va face de către comisia de evaluare și lista finală a beneficiarilor finanţării va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.”
 
Se incarca...