Municipiul Baia Mare organizează licitație publică în vederea închirierii terenului aflat în domeniul public al Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în suprafață de 2 mp, situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu, în vederea amplasării unui panou publicitar

21 Iulie, 2021
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local în calitate de autoritate contractantă, cu sediul pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, având cod de identificare fiscală 3627692, telefon 0372.624.110, fax 0262.212.332, e-mail: primar@baiamare.ro, organizează licitație publică în vederea închirierii terenului aflat în domeniul public al Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în suprafață de 2 mp, identificat prin C.F. nr. 123760 Baia Mare, nr. cadastral 123760 situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu, în vederea amplasării unui panou publicitar.

Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 197 din 30 iunie 2021.

Închirierea se va face conform Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 197 din 30 iunie 2021.

Documentația de atribuire, care trebuie achiziționată de către potențialul ofertant, se va pune la dispoziția solicitantului contra cost, la valoarea de 20 lei, sumă care se va achita în numerar la casieria Municipiului Baia Mare, situată pe str. Gheorghe Șincai nr. 37 și se poate obține de la Serviciul Relații cu Publicul de pe strada Gheorghe Șincai nr. 37.

Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului procedurii, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, Serviciul Relații cu Publicul până cel târziu la 18.08.2021, ora 16:00, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior și se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte. Oferta (care conține plicul exterior și plicul interior) va fi depusă în 2 exemplare (un exemplar în original și unul în copie).

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare situat pe strada Gheorghe Șincai nr.37 în data de 19.08.2021 ora 10:00, (sala de ședințe – parter).
Litigiile de orice fel care decurg din prezenta procedură se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente teritorial şi material (Tribunalul Maramureș - Secția Civilă de Contencios administrativ și fiscal, Baia Mare, str Republicii nr.2 A, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, tel 0262-218235). Termenul de sesizare al instanței este de 15 zile de la luarea la cunoștință.

Informaţii suplimentare sau clarificări privind modul de desfãșurare a procedurilor de licitație, se pot obține de la¬¬ - persoană de contact Gligan Vasile Cameliu –Direcția Patrimoniu, str. Piața Libertății nr. 17, et. 1, telefon: 0733.055.737, e-mail: cameliu.gligan@baiamare.ro. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 09.08.2021, ora 16:00.


 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...