Municipiul Baia Mare organizează licitație publică în vederea închirierii spațiului în suprafață de 74,96 mp, cu destinația de cabinet medical, aflat în incinta Căminului cultural Firiza, situat în Baia Mare, Strada Firiza, nr. 83

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ


Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local în calitate de autoritate contractantă, cu sediul pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, având cod de identificare fiscală 3627692, telefon 0262.213.824, fax 0262.213.261, e-mail: primar@baiamare.ro, organizează licitație publică în vederea închirierii spațiului în suprafață de 74,96 mp, cu destinația de cabinet medical, aflat în incinta Căminului cultural Firiza, situat în Baia Mare, Strada Firiza, nr. 83, înscris în C.F. nr. 115387, nr. cadastral 115387 - C1- aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare.

Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 401/2020 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr 12/2021.
Închirierea se va face conform Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 29 ianuarie 2021.
Documentația de atribuire, care trebuie achizitionată de către potențialul ofertant, se va pune la dispoziția solicitantului contra cost, la valoarea de 20 lei, sumă care se va achita în numerar la casieria Municipiului Baia Mare, situată pe str Gheorghe Șincai nr 37 și se poate obține de la Centrul de Informare a Cetățenilor de pe strada Gheorghe Șincai nr 37.

Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului procedurii, Baia Mare, Str Gheorghe Șincai Nr 37, Centrul de Informare a Cetățenilor până cel târziu la 10.03.2021, ora 12:00, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior și se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte. Oferta (care conține plicul exterior și plicul interior) va fi depusă în 2 exemplare (un exemplar în original și unul în copie).
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare situat pe strada Gheorghe Șincai nr.37 în data de 11.03.2021 ora 12:00 (sala de ședințe - parter).

Litigiile de orice fel care decurg din prezenta procedură se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente teritorial şi material (Tribunalul Maramureș - Secția Civilă de Contencios administrativ și fiscal, Baia Mare, str Republicii nr.2 A, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, tel 0262-218235). Termenul de sesizare al instanței este de 15 zile de la luarea la cunoștință.

Informaţii suplimentare sau clarificări privind modul de desfãșurare a procedurilor de licitație, se pot obține de la - persoană de contact Gligan Vasile Cameliu –Direcția Patrimoniu, str. Piața Libertății nr. 15, et 1, telefon: 0733.055.737, e-mail: cameliu.gligan@baiamare.ro. Data limită pentru solicitare clarificări este 03.03.2021, ora 16.00
Descarcă fișiere atașate DESCARCĂ ANUNȚUL
Se incarca...