Invitaţie de participare nr. 18217 din 26.06.2015

La achiziţie directă de „Servicii de audit financiar” aferent implementării proiectului “Asistenţă educaţională şi educaţie remedială cu programe «Şcoală după şcoală» şi educaţie de tip «A doua şansă» pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar la elevi şi diversificarea serviciilor pentru părinţi/tutori în zone foste industrializate şi în mediul rural EDU_2R”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Axa prioritara nr. 2 «Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii» - Domeniul Major de Intervenţie 2.2. «Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii», cod SMIS 57948, beneficiar Municipiul Baia Mare, contract de finanţare nr. POSDRU/181/2.2/S/151574 din 23.03.2015.

* atribuit în data de 03.08.2015


Se incarca...