Anunț Licitație Publică în vederea vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 6 mp, situat pe Str. Rozelor nr. 10

26 Martie, 2024
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local în calitate de autoritate contractantă, cu sediul pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, având cod de identificare fiscală 3627692, telefon 0372.624.110, fax 0262.212.332, e-mail: primar@baiamare.ro, organizează licitație publică în vederea vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 6 mp, înscris în C.F. nr. 129526 Baia Mare, nr. cadastral 129526, aferent terasă acoperită P+E, situat pe Str. Rozelor nr. 10
 
Terenul care face obiectul vânzării, în suprafată de 6 mp, este proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în intravilan, pe Str. Rozelor nr. 10, identificat prin C.F. nr. 129526 Baia Mare, nr. cadastral 129526, categoria de folosinţă curți-construcții, conform extrasului de carte funciară de informare .

Terenul în cauză este ocupat de o terasă acoperită, având regim de înalțime P+E, dobândită cu titlu de drept construire, cota actuală 1/1, de persoane fizice, conform CF nr. 129526 Baia Mare, nr. cadastral 129526.
 
Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din 29.02.2024.
 
Vânzarea se va face conform Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din 29.02.2024.
Documentația de atribuire, care trebuie achiziţionată de către potențialul ofertant, se va pune la dispoziția solicitantului contra cost, la valoarea de 20 lei, sumă care se va achita în numerar la casieria Municipiului Baia Mare, situată pe str. Gheorghe Șincai nr 37 și se poate obține de la Serviciul Relații cu Publicul de pe strada Gheorghe Șincai nr 37.
 
Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului procedurii, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai Nr 37, Serviciul Relații cu Publicul până cel târziu la 17.04.2024, ora 16:00, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior și se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte. Oferta (care conține plicul exterior și plicul interior) va fi depusă în 2 exemplare (un exemplar în original și unul în copie).
 
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare situat pe strada Gheorghe Șincai nr.37 în data de 18.04.2024 ora 10:00, (Sala Europa – parter).
Litigiile de orice fel care decurg din prezenta procedură se vor soluţiona pe cale amiabilă.
 
În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente teritorial şi material (Tribunalul Maramureș - Secția Civilă de Contencios administrativ și fiscal, Baia Mare, Bd Republicii nr.2 A, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, tel 0262-218235). Termenul de sesizare al instanței este de 15 zile de la luarea la cunoștință.

Informaţii suplimentare sau clarificări privind modul de desfãșurare a procedurilor de licitație, se pot obține de la¬¬ - persoană de contact Gligan Vasile Cameliu –Direcția Patrimoniu, str. Piața Libertății nr. 17, et 1, telefon: 0733.055.737, e-mail: cameliu.gligan@baiamare.ro. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 09.04.2024, ora 16:00.
Data transmiterii anunțului spre publicare 26.03.2024.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...