Dispoziția nr. 960/24.09.2021 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, joi 30 septembrie 2021

24 Septembrie, 2021
DISPOZIŢIA NR. 960/24.09.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, joi, 30 septembrie 2021
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
- Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
 
DISPUNE:
 
Art.1  Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, joi, 30 septembrie 2021, ora 12:00. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
 
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Consilierii locali;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
 
 
 
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan   
 Secretar General 
Se incarca...