Dispoziția nr. 69/20.01.2022 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, vineri, 21 ianuarie 2022, ora 14:00

20 Ianuarie, 2022
DISPOZIŢIA NR. 69/20.01.2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, vineri, 21 ianuarie 2022
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
Având în vedere:
Referatele de adoptare în regim de urgență a proiectelor de hotărâre, înregistrate cu nr. 21/19.01.2022, nr. 22/19.01.2022, nr. 24/19.01.2022, nr. 73/19.01.2022, nr. 328/20.01.2022, nr. 2875/19.01.2022, nr. 21/20.01.2022 și nr. 3161/20.01.2022;
Potrivit dispoziţiilor art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4, și alin. 5, art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
 
DISPUNE:
 
Art.1  Se convoacă, de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, vineri, 21 ianuarie 2022, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
 
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Consilierii locali;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
 
 
 
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan   
Secretar General         
Se incarca...