Dispoziția nr. 649/24.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, marți, 30 mai 2023

24 Mai, 2023
DISPOZIŢIA NR. 649/24.05.2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, marți, 30 mai 2023
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
 
-Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
 
DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 30 mai 2023, ora 14:00 . Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2 (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
         (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Consilierii locali;
• Serviciul Administraţie Publică Locală


Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
    Contrasemnat pentru legalitate,
    Jur. Lia Augustina Mureșan
    Secretar General
 
Se incarca...