Dispoziția nr. 626/25.05.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în ședință ordinară, marți 31 mai 2022, ora 11

25 Mai, 2022
DISPOZIŢIA NR. 626/25.05.2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, marți, 31 mai 2022
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
- Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
 
DISPUNE:
 
Art.1  Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 31 mai 2022, ora 11:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali prezenți sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
 
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Consilierii locali;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
 
 
 
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan 
 Secretar General al Municipiului Baia Mare 
Se incarca...