Dispoziția nr. 1427/27.10.2020 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, miercuri, 28 octombrie 2020, ora 12:00

27 Octombrie, 2020
DISPOZIȚIA NR. 1427/27.10.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, miercuri 28 octombrie 2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MRE,

- În vederea evitării răspândirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, și ținând cont de prevederile H.G. nr. 782/2020;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2020 privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
- Potrivit dispoziţiilor art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4 și alin. 5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1  Se convoacă de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, miercuri, 28 octombrie 2020, ora 12:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș                                    Contrasemnat pentru legalitate
Primar al Municipiului Baia Mare                         Jur. Lia Augustina Mureşan
                                                                            Secretar General al Municipiului Baia Mare
Se incarca...