Dispoziția nr. 1399/07.10.2019 privind convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, marți, 8 octombrie 2019

07 Octombrie, 2019
DISPOZIȚIA NR. 1399/07 OCT. 2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în ședință extraordinară, marți, 8 octombrie 2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MRE,

Având în vedere Referatul nr. 20191/07.10.2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se solicită convocarea unei şedinţe de îndată a Consiliului local, raportat la faptul că data de 09.10.2019 este termenul limită de închidere a apelului de proiecte POCU, Axa prioritară nr. 6, pentru depunerea a două proiecte pe această axă și Referatul nr. 1136/07.10.2019 al Direcției Patrimoniu prin care solicită supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind parcelarea unui teren pentru realizarea bazei sportive de TIP 1, potrivit dispozițiilor art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4 și alin.5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1  Se convoacă, de îndată în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 8 octombrie 2019, ora 15:00. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
 
Art.3  Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primar al Municipiului Baia Mare
Se incarca...