Dispoziția Nr. 1281 / 13.10.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în ședință ordinară, luni, 19 octombrie 2020, ora 17

13 Octombrie, 2020
DISPOZIŢIA NR. 1281/13.10.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, luni, 19 octombrie 2020
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
În vederea evitării răspândirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, și ținând cont de prevederile H.G. nr. 782/2020;
Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2020 privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în situaţiii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 
DISPUNE:
 
Art.1  Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, luni, 19 octombrie 2020, ora 17:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
 
 
 
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan   
Secretar General         
Se incarca...