Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare anunţă organizarea concursului de selecţie a personalului contractual pe posturi în afara organigramei, pe perioada determinată, respectiv EXPERT GRUP ŢINTĂ în cadrul proiectului ''RESPECT PENTRU BUNICI''

14 Octombrie, 2021
ANUNŢ
 
Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare anunţă organizarea concursului de selecţie a personalului contractual pe posturi în afara organigramei, pe perioada determinată, respectiv EXPERT GRUP ŢINTĂ în cadrul proiectului „RESPECT PENTRU BUNICI”, contract de finanțare nr. POCU/436/4/4/127397, SMIS 2014+: 127397, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9.ii Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific: 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socioprofesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței mdicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra st
h) atului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice de participare la concurs:
Expert grup ţintă:
- studii superioare de lungă durată – minim 3 ani
- Experienţă solicitată specifica postului - 0.5 ani (minim 6 luni)
- Competenţe solicitate - responsabilitate, buna organizare/gestionare a resurselor; spirit de echipă, spirit de evaluare, abilități de comunicare; concentrarea pe obiectiv.

Concursul va consta în evaluarea dosarelor şi proba de interviu. Proba de interviu va avea loc în data de 26.10.2020, ora 12:00, la sediul DAS Baia Mare, strada Dacia, nr.1.
 
Dosarele de concurs vor cuprinde obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere adresată Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model Europass semnat pe toate paginile.

Dosarele se vor depune la sediul DAS Baia Mare în termen de 5 lucrătoare de zile de la afişarea anunţului, inclusiv 21.10.2020 ora 14:00.

Menţionăm că participanţii la concurs, declaraţi admişi în cadrul procedurii de selecţie, vor fi supuşi aprobării finanţatorului, iar contractractele de muncă vor fi încheiate sub rezerva acestei aprobări.
 
Prezintă avantaj experiența în implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, str. Dacia, nr. 1, telefon 0262/211949, interior 1. Afişat azi 14.10.2020
 
BIBLIOGRAFIA:

- Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
- Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Cererea de finanțare a proiectului Respect pentru bunici, SMIS 2014+: 127397
 
Director General
Hîrb Elena Diana
 
 
Se incarca...