Creșa Baia Mare, organizează concurs de recrutare în data de 30.03.2023, ora 9:00 pentru ocuparea pe perioadă determinată a 3 posturi temporar vacante

15 Martie, 2023
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
 
Creșa Baia Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (8 ore/zi), în data de 30.03.2023, ora 9:00 a posturilor temporar vacante de:
 
• 1 post Infirmieră – Creșa Baia Mare – Creșa nr. 2
• 1 post Îngrijitoare - Creșa Baia Mare – Creșa nr. 2
• 1 post Îngrijitoare - Creșa Baia Mare – Centrul pentru Educație Timpurie Curcubeu

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească:
 
     Condiții generale prevăzute de art. 15 din H.G 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
     Condiţii specifice prevăzute la art. 542, alin. (1), lit. a-g și alin (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 
Studii pentru posturile de Îngrijitoare:
- studii medii atestate cu diplomă de absolvire;
- vechime în muncă de minim 6 luni;
- disponibilitate de a lucra cu copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani.
 
Studii pentru postul de Infirmieră:
- studii medii atestate cu diplomă de absolvire;
- curs de infirmieră - dovedit cu certificat de absolvire;
- vechime în muncă de minim 6 luni;
- disponibilitate de a lucra cu copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani.
 
Probele stabilite pentru concurs sunt proba practică și interviul
 
Data, ora, și locul desfășurării concursului:
Proba practică – 30.03.2023, ora 09:00 la Creșa nr. 3, str. Bd. Regele Mihai I, nr. 6
Interviul se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise (maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise).
 
Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere: Candidații vor depune dosarele de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului 16.03.2023 până la data de 22.03.2023 ora 14:00.
 
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs (se găsește pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro –secțiunea anunțuri și comunicate);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s -au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae, model comun european.
(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3,
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 
Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 
Relații suplimentare despre se pot obţine de la Creșa nr. 10, str. Aleea Amurgului, nr. 1, telefon 0262/221791 (persoană de contact Săsăran Ecaterina) și de pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro –secțiunea anunțuri și comunicate.
 
Pop Irina Diana                                                                             Întocmit
Director – Creșa Baia Mare                                                      Săsăran Ecaterina

 
 
 
Se incarca...