D.A.S. Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de Consilier, cls. I, grad profesional Superior la Serviciul Juridic Resurse Umane – Compartiment Autoritate Tutelară

20 Noiembrie, 2023
Direcția de Asistență Socială Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de Consilier, cls. I, grad profesional Superior la Serviciul Juridic Resurse Umane – Compartiment Autoritate Tutelară al DAS Baia Mare, județ Maramureș cu durată normală a timpului de muncă, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV(2) lit. (a) din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 
Calendarul de desfășurare a concursului:
1. proba scrisă, în data de 21.12.2023, ora 10.00, sediul instituţiei;
2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;
 
Condiții de participare la concurs
• condițiile generale:
Conform art. 465 alin.(1) din Codul Administrativ poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
-are cetăţenia română şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
-îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
-nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
-nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
-nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
-nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

• condiții specifice:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Psihologie, ;
2. să aibă minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Dacia, nr. 1, jud. Maramureș, în perioada 20.11.2023 - 11.12.2023, inclusiv, și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european,
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei.
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
g) cazierul judiciar și cazier de integritate comportamentală.
Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 
Perioadă de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Periodadă de depunere a contestațiilor la selecție: în teremen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
Perioadă de soluționare a contestațiilor la selecție: în termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 
Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie și tematică, atribuțiile postului și alte documente solicitate la dosarul de concurs se pot obţine la sediul DAS Baia Mare str. Dacia nr. 1 la secretarul comisiei de concurs Moldovean Laura, Consilier Superior RU, tel. 0262211949, e-mail: das.resurseumane@baiamare.ro                                                      
Se incarca...