Consiliul de Administrație a Spitalului de Pneumoftiziologie ''Dr. Nicolae Rușdea'' Baia Mare organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică în perioada 13.01.2020 - 27.02.2020

13 Ianuarie, 2020
Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea “ Baia Mare din strada dr. Victor Babeș nr. 34, etaj IV – Sala multifuncțională, în perioada 17.02.2020 – 27.02.2020, desfăsurandu-se în doua etape:
      a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc in data de 17.02.2020 etapă eliminatorie;
      b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 27.02.2020 ora 10:00.
(2) În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, candidaţii sunt declaraţi admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management doar candidaţii declaraţi admişi.
 
       Calendarul de desfășurare a concursului:
Data publicării: sediul spital, site spital, portal posturi gov.ro, pagina de internet a Primariei Mun. Baia Mare, pagina de internet Ministerului Sanatatii 13.01.2020
Data limită pâna la care se pot depune dosarele de concurs 14.02.2020 ora 12:00
Data verificării dosarelor 17.02.2020
Data afișării rezultatului selecției de dosare 17.02.2020
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificarii dosarelor 18.02.2020
Data afișării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor 20.02.2020
Afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management 21.02.2020
Data susținerii publice a proiectului de management 27.02.2020 ora 10:00
Data afișării rezultatelor privind evaluarea proiectului de management 28.02.2020
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 29.02.2020
Data afișării rezultatului contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 03.03.2020
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 03.03.2020
 
La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico - financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
     Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș nr. 34, parter serviciul RUNOS, camera 29, pana la data de 14.02.2020 ora 14:00.
 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din regulament, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae format european;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar în termen de valabilitate la data înscrierii;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat în două exemplare, asumate de candidat prin semnătură;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesati vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare din str. Dr. V. Babeș nr. 34, în data de 23.01.2020 între orele 10:00 – 13:00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu problemele de la fața locului.
 
     Pe adresa de e-mail concursmanager@spitalpneumobaiamare.ro, mass-media precum și orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților, în legatură cu proiectul de management, pâna la data de 25.02.2020, ora 9:00.
     Participarea persoanelor interesate precum și mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.
     Relații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0262-276.897, interior 112.
 
Se incarca...