Anunț privind selecția pentru ocuparea a 5 posturi contractuale Cadru didactic din cadrul Proiectului ''Școala așa cum ne place!'' – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație, ID Proiect 104770

03 August, 2022
ANUNŢ privind selecția pentru ocuparea unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „Școala așa cum ne place!” – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație, ID Proiect 104770
 
 
Primăria Municipiului Baia Mare anunţă selecția pentru ocuparea unor posturi contractule din cadrul Proiectului „Școala așa cum ne place!” – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație, după cum urmează:
- 5 posturi Cadru didactic a doua șansă, pe perioadă determinată – timp parțial 4 ore/zi. Perioada de angajare (estimativă): 4 luni.
 
Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Condițiile specifice de participare la selecție: absolvent cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «învăţător» şi «educatoare/învăţător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă sau absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea Pedagogie
 
În cadrul procesului de selecție al experților pe proiect, candidații vor fi evaluați tinând cont de experiența profesională dobândită în activități similare cu activitățile prevăzute în fișa postului.
 
Încheierea unui contract individual de muncă cu fiecare persoană declarată admisă în cadrul procedurii de selecție, se va face numai după emiterea de către autoritatea finanțatoare, a Notei de acceptare.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.
 
Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.
 
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
 
(2) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, persoana de contact Coman Ioana, adresa de e-mail ioana.coman@baiamare.ro, telefon 0372.624.195.
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș,
Primarul Municipiului Baia Mare
 
 
 
Principalele atribuții prevăzute în fișa postului sunt:
 
- Asigură derularea efectivă a programelor educationale (aferent A 10.2;)
- Participă la stabilirea grupelor de a doua sansa (aferent A 10.2);
- Sprijină orice alta activitate, in masura in care poate si daca este cazul;
- Oferă informatiile solicitate referitoare la proiect si stadiul acestuia atunci cand ii sunt cerute;
- Realizează documentele necesare in vederea unei implementari de succes a proiectului.
Se incarca...