Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant de medic dentist, din cadrul Proiectului ''Standarde pentru Baia Mare - incluziune și integrare fără discriminare''

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă deteminată a unui post contractual vacant de medic dentist, timp parțial 4 ore/zi, din cadrul Proiectului „Standarde pentru Baia Mare – incluziune și integrare fӑrӑ discriminare” - POCU/18/4/1/101688 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței mdicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de medic dentist:

1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină dentară;
2. Minimum 5 ani experiență în specialitatea studiilor;
3. Autorizație de liberă practică, implicit asigurare de răspundere civilă valabilă pe anul 2019.

Dosarul de înscriere pentru concurs va cuprinde următoarele acte:

- cerere în care se menționează postul pentru care doresc să concureze;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copia de pe diploma de licență în specializarea medicină dentară;
- copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
- chitanța de plată a taxei de concurs;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- curriculum vitae.

Tematica de concurs și bibliografia este prezentată în anexa atașată prezentului anunț.
Cuantumul taxei de examen/concurs este de 150 lei pentru fiecare participant.

Dosarele de concurs se depun la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Principalele atribuții prevăzute în fișa de post sunt:

- Diagnostichează, tratează și previne bolile, rănile și anomaliile dentare ale cavității bucale, ale maxilarelor și ale țesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor și procedurilor de stomatologie moderne;
- Participă la implementarea subactivității: 9.3 ”Furnizarea de servicii medicale stomatologice in cadrul unui cabinet stomatologic mobil”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, persoana de contact Legman Luiza, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.
Se incarca...