Anunț privind organizarea și desfășurarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de Manager de caz, Expert suport cu studii medii, Expert suport cu studii superioare și Asistent medical stomatolog, din cadrul Proiectului ''Standarde pentru Baia Mare - Incluziune și integrare fără discriminare''

15 Ianuarie, 2020
Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă deteminată a unor posturi contractuale, timp parțial 4 ore/zi, din cadrul Proiectului „Standarde pentru Baia Mare – incluziune și integrare fӑrӑ discriminare”, după cum urmează:
 
• 1 post Manager de caz;
• 1 post Expert suport cu studii medii;
• 1 post Expert suport cu studii superioare;
• 1 post Asistent medical stomatolog.
 
Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de Manager de caz:


1. Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială;
2. Minimum 5 ani experiență în specialitatea studiilor.
 

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de Expert suport cu studii medii:


- Studii medii sau postliceale în specializarea asistență medicală.
 

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de Expert suport cu studii superioare:


1. Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială;
2. Minimum 5 ani experiență în specialitatea studiilor.
 

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de Asistent medical stomatolog:


1. Studii medii sau postliceale în specializarea asistență medicală;
2. Minimum 3 ani experiență în specialitatea studiilor.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.
 
Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.
 
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
(2) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, persoana de contact D-na Legman Luiza, camera 30, etaj III, telefon 0262/211001, interior 195.
 
 
Se incarca...