Anunț privind organizarea în data de 28.06.2023 a unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Birou Implementare Investiții

25 Mai, 2023

 

×
ANUNȚ
privind concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Birou Implementare Investiții, cu durată normală a timpului de muncă.
 
Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Birou Implementare Investiții cu durata normală a timpului de muncă, în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, și a art. IV (2) lit.a) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
 
Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Birou Implementare Investiții, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână):
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una dintre ramurile de știință: inginerie civilă sau arhitectură și urbanism;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
• absolvenţi cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 28.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 25.05.2023 până la data de 13.06.2023, ora 16:00, inclusiv.
 
Perioadă de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioadă de depunere a contestațiilor la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afisării rezultatului selecției dosarelor.
Perioadă de soluționare a contestațiilor la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Lupșa Roxana, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail roxana.lupsa@baiamare.ro
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
×

pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de Șef Birou Implementare Investiții


1. Constituția României, republicată
cu tematica Constituţia României, republicată - Integral
 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,republicată - integral
 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată - integral
 
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, integral
 
5. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare- integral
 
6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Capitolul III, Secțiunea 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 
7. Ordin nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Ordin nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, integral
 
8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare - integral
 
9. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- integral
 
10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- integral.
 
11. Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, integral.
×

Principalele atribuții pentru funcţia publică de conducere vacantă de Șef Birou Implementare Investiţii


- participă la întocmirea proiectului de buget anual aferent listei obiectivelor de investiţii a Municipiului Baia Mare;
- participă la elaborarea programului anual de achiziţii;
- asigură aplicarea legislaţiei specifice pentru obiectivele de investiţii din lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget în perioada proiectării, pregătirii execuţiei lucrărilor, execuţiei lucrărilor, recepţiei la terminarea lucrărilor, recepţiei finale;
- participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie;
- urmăreşte realizarea obiectivelor de investiţii pe tot parcursul lor;
- urmăreşte activitatea pe linie financiară, de verificare şi decontare a lucrărilor executate .

×

În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organziatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
j) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

×
 
Se incarca...