Anunț privind concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Patrimoniu

18 Septembrie, 2023

 

×
ANUNȚ
Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Patrimoniu, cu durata normală a timpului de muncă, în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și a art. IV (2) lit.a) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după cum urmează:
 
Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu Patrimoniu, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână):
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în una dintre ramurile de știință: științe economice sau științe juridice;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
• să fie absolvenţi cu diplomă de studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 19.10.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 18.09.20233 până la data de 09.10.2023 ora 16:00, inclusiv.
 
Perioadă de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
Perioadă de depunere a contestațiilor la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afisării rezultatului selecției dosarelor.
Perioadă de soluționare a contestațiilor la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Lupșa Roxana, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, telefon 0372.624.195, e-mail roxana.lupsa @baiamare.ro.
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
×

pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Patrimoniu


1. Constituția României, republicată
cu tematica Constituţia României, republicată - Integral
 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,republicată - integral
 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată - integral
 
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
5. . Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica . Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
 
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematicaLegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
 
7. Ordinul 600/14.02.2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
cu tematica Ordinul 600/14.02.2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară - integral
 
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -integral
 
9. Legea nr. 287/2009, Codul Civil, republicată;
cu tematica Legea nr. 287/2009, Codul Civil, Cartea a III.-a.,Titlul I.- Despre Bunuri, Titlul II.- Proprietatea Privată, Titlul III.- Dezmembramintele dreptului de proprietate, Titlul VI.-Proprietatea Publică și Titlul VII.- Cartea Funciară, Cartea a V.-a, Titlul XI. Privilegii și Garanții Reale
 
10. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare -integral
 
11. Legea nr. 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu tematica Legea nr. 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral
 
×

Principalele atribuții pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu Patrimoniu:


1. Organizează şi conduce activitatea ce se desfăşoară în cadrul Serviciului Patrimoniu. Răspunde de aplicarea normativelor stabilite pentru categoriile de personal din subordine, asigurând respectarea structurii aprobate prin organigramă, planifică şi administrează eficient activitatea personalului din subordine
2. Asigură crearea şi actualizarea băncii de date cadastrale a imobilelor (terenuri şi construcţii) proprietate a municipiului Baia Mare, respectiv proprietate de stat aflate în administrarea legala a municipiului, redactată şi arhivată sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor, în colaborare cu compartimentul banca de date urbane şi cadastru din cadrul municipiului Baia Mare
3. Elaborează şi verifică documentaţiile în vederea notării în evidenţele de Publicitate imobiliară a imobilelor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, sau de stat in administrarea legala a municipiului;
4. Verifică rapoarte şi redacteaza proiecte de hotărâri pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local privind:
 • Vânzări de imobile din domeniul privat al municipiului;
 • Atestarea apartenenţei la domeniul public sau privat a unor imobile proprietate de stat;
 • Cumpărări de imobile pentru dezvoltarea domeniului public şi privat al municipiului;
 • Schimburi de terenuri, aparţinînd domeniului privat al municipiului, cu terenuri proprietate a unor persoane fizice sau juridice;
 • Acceptarea donaţiilor şi legatelor din partea unor persoane fizice sau juridice;
 • Acordarea sau retragerea dreptului de administrare Regiilor Autonome şi instituţiilor publice asupra unor imobile aparţinînd patrimoniului municipiului;
 • Acordarea sau retragerea dreptului de folosinţă gratuită persoanelor juridice fără scop lucrativ asupra unor imobile aparţinînd patrimoniului municipiului;
5. Organizează, controlează şi actualizează inventarierea, anuală şi ori de câte ori este necesar, a bunurilor imobile în principal a terenurilor din domeniul public sau privat, din patrimoniul municipiului Baia Mare sau administrarea legala a municipiului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
6. Coordonează verificarea tehnică a documentaţiilor depuse în vederea retrocedării imobilelor preluate abuziv conform Legii 10 / 2000, întocmirea referatelor de fundamentare a dispoziţiilor Primarului.
7. Verifică în teren documentatiile cadastrale, privind terenuri proprietatea publică sau privată a municipiului, sau administrarea legala a municipiului, întocmite în vederea vânzării, cumpărării, închirierii, concesionării, ieşirii din indiviziune cu statul român, privind reconstituirea dreptului de proprietate, în conformitate cu legile în vigoare.
8. La cererea conducerii obţine extrase de carte funciară, copii legalizate de carte funciară de la OCPI pentru necesităţile instituţiei, Coordonează eliberarea adreselor de parcelare pentru terenurile proprietatea municipiului, Coordoneaza activitatea de eliberare a adeverintelor în vederea notarii posesiei asupra terenurilor proprietate privata a persoanelor fizice. Coordonează activitatea de verificare si semnare a proceselor verbale de vecinatate cu terenuri proprietatea municipiului sau de stat aflate in administrarea legala a municipiului.
9. Coordonează activitatea de verificare și certificare a suprapunerii unor retele sau constructii de interes public cu terenuri din proprietatea publica sau privata a municipiului sau proprietate de stat aflata in administrarea legala a municipiului.

×

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

a) formular de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 57 alin (2) din Legea educației naționale nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau collaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specific;
j) copia ceriticatului de căsătorie ( daca este cazul).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 
×
 
Se incarca...