Anunț privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Patrimoniu

17 Noiembrie, 2020
 
ANUNŢ
privind concursul de recrutare organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID –19, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Patrimoniu.
 
Primăria Municipiului Baia Mare va demara procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu Patrimoniu, cu durată normală a timpului de muncă.
 
Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în una dintre ramurile de știință: științe economice sau științe juridice, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice și să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 17.12.2020 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv până la data de 07.12.2020, inclusiv.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Roxana Cătălina Lupșa, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, camera 31, etaj IV, telefon 0372624195, e-mail roxana.lupsa@baiamare.ro
 

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu Patrimoniu


1. Constituția României, republicată;
2. Partea a V-a și Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 287/2009, Codul Civil, Cartea III, Titlul VI-Proprietatea Publică și Titlul VII-Cartea Funciară;
10. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, aprobat prin Hotărârea nr. 608/2017 a Consiliului Local Baia Mare.
Se incarca...