Anunț Nr. 49447/2023 privind concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar Contabil, cu durata normală a timpului de muncă

16 Noiembrie, 2023

 

×
ANUNȚ Nr. 49447/2023

Primăria Municipiului Baia Mare organizează, în baza art. IV alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr. 34/2023 și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar Contabil, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
 
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință Științe economice, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 18.12.2023 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 16.11.2023 până la data de 05.12.2023, ora 16:00, inclusiv.
 
Perioadă de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioadă de depunere a contestațiilor la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afisării rezultatului selecției dosarelor.
Perioadă de soluționare a contestațiilor la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Coman Ioana, consilier la Biroul Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail ioana.coman@baiamare.ro
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
×

pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector superior din cadrul Serviciului Financiar Contabil – Direcția Gestiune Bugetară, cu durată normală a timpului de muncă:


1. Constituția României, republicată
cu tematica Constituţia României, republicată - Integral
 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea III, Partea VI şi VII cu modificările și completările ulterioare
 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,cu modificările și completările ulterioare; - integral
 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - integral;
 
5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - integral;
 
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală - Titlul VII (Capitolul II - Stingerea crenţelor fiscale prin plată , compensare şi restituire + Capitolul III - Dobânzi , penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere) cu modificările și completările ulterioare;
 
7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;
 
8. Ordin 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
cu tematica Ordin 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug- Anexa nr.3 conform art.1 alin.3, Anexa nr.9 conform art.1 alin.8;
 
9. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
cu tematica Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare. - integral;
 
10. Ordin 1801/2014 privind modificarea formularului ‘’Carnet de cecuri pentru ridicare numerar” cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexa nr.1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr.1801/1995;
cu tematica Ordin 1801/2014 privind modificarea formularului ‘’Carnet de cecuripentru ridicare numerar” cod 14.20.06/TS, revăzut în anexa nr.1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr.1801/1995. - integral;
×

Principalele atribuţii ale postului de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar Contabil:


• conduce la zi registrul de casa, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin casa, precum si depuneri si ridicari de numerar prin banca cu respectarea prevederilor Decretului 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa, a prevederilor Ordonantei nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutarea si a celorlalte reglementari contabile din domeniu;
• intocmeste CEC-urile pentru ridicarea de numerar cu respectarea prevederilor ORDINULUI nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
• incasarea impozitelor si taxelor locale;
• intocmirea foilor de varsamant;
• efectueaza plati in numerar reprezentand salarii achitate in numerar, cheltuielile necesare functionarii , cu respectarea clasificatiei bugetare;
• efectueaza restituiri de Impozite si taxe locale, precum si restituiri de alte sume cu respectarea legislatiei in vigoare.

×

În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organziatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
i) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

×
 
Se incarca...