Beneficii de asistență socială

17 Mai, 2012
Beneficiile de asistență socială sunt ajutoare bănești acordate de stat în anumite situații persoanelor sau familiilor, pe o perioadă determinată de timp.

Tipuri de beneficii de asistență socială

• Asigurarea venitului minim garantat (ajutor social)  pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială
• Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu venituri reduse cu scopul de a completa venitul familiei în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea şi educarea  copiilor .
• Acordarea alocaţiei pentru copii
• Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
• Ajutoare pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

Cine poate solicita beneficii de asistență socială

Familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii in vârstă de până la 18 ani.
Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, străini şi apatrizi
Persoanele care au în întreţinere un copil nou născut
Familiile care au copii în vârstă de până la 18 ani, copii născuţi în străinătate sau ai căror părinţi lucrează în străinătate, copii încadraţi în grad de handicap.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cineva ca să poată apela aceste beneficii

Familia să locuiască împreună, pe raza municipiului Baia Mare, venitul net mediu lunar pe membru de familie să se situeze sub 370 lei, copiii de vârstă şcolară să frecventeze fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, familia nu are în proprietate/ folosinţă nici unul din bunurile cuprinse în lista bunurilor ce duc la excluderea acestui beneficiu de asistenţă socială.
Veniturile nete ale familiei  să fie mai mici decât  nivelul lunar al venitului minim garantat raportat la indicatorul social de referinţă, acesta acordându-se ca diferenţă între aceste venituri
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos, nu beneficiază de ajutor social.

Care sunt paşii care trebuie urmaţi pentru obținerea beneficiilor?

• depunerea cererii pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială.
• cererea se înregistrează în registrul special.
• informarea beneficiarului asupra obligaţiilor ce îi revin pentru menţinerea dreptului acordat.
• efectuarea anchetei sociale în termenul prevăzut de lege
• comunicarea dispoziţiei de acordare a dreptului sau respingere a cererii către solicitant
Solicitările se depun direct de către beneficiar.
În cazul familiei monoparentale care are copii în întreţinere, nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu are capacitate deplină de exerciţiu solicitarea se face de către reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.

Timpul de soluționare al solicitărilor

În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare se va efectua evaluarea socio-economică, prin ancheta socială, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii. În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale se comunică solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii. Dreptul la alocaţiei se acordă începând cu luna depunerii cererii iar plata alocaţiei se asigură de către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială maramureş

Cererile pentru acordarea ajutorului social se depun de către reprezentantul familiei /persoana singură, la DAS Baia Mare, str. Dacia nr. 1 şi se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.

Urmărirea termenului de primire a  dispoziţiei de acordare a dreptului sau respingerea cereii.

Solicitantul are dreptul de a solicita clarificări printr-una dintre modalităţile de apelare a serviciului prezentate sau de a sesiza structurile ierarhice superioare (conducerea spas) cu privire la orice nemulţumire legată de modul, termenul sau forma în care i-au parvenit informaţiile solicitate.  

În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale se comunică solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii. Dreptul la alocaţiei se acordă începând cu luna depunerii cererii iar plata alocaţiei se asigură de către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială maramureş.

Soluţionarea cererii se face în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii iar dispoziţia scrisă a primarului, se comunică  prin poşta solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

Unde se depune solicitarea/actele

Denumire - Direcția de Asistenţă Socială , cam. 5
Locaţie - str. Dacia nr. 1
Programul de depunere a documentelor: luni, marţi, miercuri între orele 8-12,   joi între orele 12-17

Unde se pot solicita mai multe informaţii

Denumire birou: Ajutor social, alocaţii de stat, alocaţii pentru susţinerea familiei, indemnizaţii pentru creşterea copilului
Adresa: Baia Mare, str. Dacia nr. 1 cam. 2,4,5,8
Telefon: 0260-211949, interior 21
Email: das@baiamare.ro

Toate documentele,  formularele, cererile tip etc. de care are nevoie solicitantul pot fi ridicate de la sediul DAS Baia Mare, str. Dacia nr. 1 
 
Se incarca...