Eliberare copie conformă pentru executarea serviciului de închiriere autoturisme

Copia conformă este documentul eliberat pentru fiecare autoturism deținut de persoana juridică căreia i s-a eliberat autorizația de transport în regim de închiriere.

Cine poate solicita acest serviciu

Transportatorii care au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Baia Mare.
Conform legii, autoturismul pentru care se solicită copia conformă trebuie să aibă vechimea maximă de 10 ani de la data fabricaţiei.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea copiei conforme, se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Depunerea unei solicitări scrise la Centrul de Informații pentru Cetățeni (C.I.C.), care trebuie însoţită după caz de documentele doveditoare, de acte justificative, şi care trebuie să conţină datele de contact ale solicitantului. În urma depunerii solicitantul primește de la CIC un fluturaș cu numărul de înregistrare al cererii.
Cererea este inregistrată şi ajunge la şeful directiei, care o repartizează şefului de serviciu.

Solicitarea trebuie făcută de către persoana îndreptăţită, care semnează cererea şi comunică datele de contact, iar depunerea actelor se poate face de orice persoană împuternicită în acest sens de către titularul cererii, sau de către acesta personal.


Ridicarea copiei conforme

Şeful de serviciu SMUP repartizează cererea angajaţilor compartimentului transport local-taxi, care o rezolvă in termenul legal. Posibile rezolvări: favorabil sau nefavorabil.
Timpul de soluţionare a solicitării este de 30 zile, iar în cazuri care necesită o cercetare mai amănunţită 45 zile.
Cum urmăreşte solicitantul soluţionarea problemei:
- primeşte la domiciliu răspuns la solicitare
- poate să verifice la CIC traseul solicitării
- online, pe site-ul instituţiei, se poate verifica stadiul solicitării după numărul de înregistrare.

Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a copiei conforme se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere, înaintată autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective. Toate copiile xerox se vor data, semna şi stampila de către solicitant, cu menţiunea Conform cu originalul.
Copia conformă va fi retrasă în cazul în care a fost obținută pe baza unor documente false, pe lângă aplicarea sancţiunilor penale, aşa cum prevede legea.


Acte necesare

• cererea-tip pentru eliberarea copiei conforme pentru autoturismul cu care operatorul executa serviciul de închiriere autoturisme
• taxa de 100 lei, plătită la casieria Primăriei Municipiului Baia Mare, parter - cam. 7
• copia certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator eliberate de Oficiul Registrului Comerţului pentru operatorul economic care execută activităţi de închiriere autoturisme
• declaraţia pe propria răspundere a operatorului ca asigură spaţiul necesar pentru parcarea autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de închiriere, spaţiu deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de închiriere pe toata durata desfăşurării activităţii
• copia certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autoturismului din care să rezulte că acesta este deţinut de către operatorul respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, inclusiv copia contractului de leasing cu anexe, acolo unde este cazul.


Unde se depun actele

Actele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (C.I.C.)
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program C.I.C.

Programul de primire și eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice Adresa: str Gh. Şincai nr. 37, etaj II, cam. 21 Telefon: 0262 211.001, interior 155, 156, telefon direct 0372 624.155
Descarcă fișiere atașate Cerere copie conformă
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...