Eliberare autorizație TAXI pentru executarea transportului de mărfuri sau bunuri în regim de TAXI

Autorizaţia TAXI de transport bunuri sau mărfuri în regim de taxi se realizează de către autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Cine poate solicita acest serviciu

Transportatorii care au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea autorizației TAXI de transport mărfuri și bunuri în regim de TAXI se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Depunerea unei solicitări scrise la Centrul de Informații pentru Cetățeni (C.I.C.), care trebuie însoţită după caz de documentele doveditoare, de acte justificative, şi care trebuie să conţină datele de contact ale solicitantului. În urma depunerii solicitantul primește de la CIC un fluturaș cu numărul de înregistrare al cererii.
Cererea este inregistrată şi ajunge la şeful directiei, care o repartizează şefului de serviciu.

Solicitarea trebuie făcută de către persoana îndreptăţită, care semnează cererea şi comunică datele de contact, iar depunerea actelor se poate face de orice persoană împuternicită în acest sens de către titularul cererii, sau de către acesta personal.


Eliberarea autorizației TAXI

Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maxim 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi va fi retrasă.


Acte necesare

• cererea-tip pentru eliberarea autorizaţiei taxi.
• taxa de 100 lei plătită la casieria Primăriei Municipiului Baia Mare, parter - cam. 7
• copia autorizaţiei de transport eliberată de către autoritatea de autorizare – Primăria Municipiului Baia Mare
• copia certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului din care să rezulte ca acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, inclusiv copia contractului de leasing, cu anexele, acolo unde este cazul.
• copia certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Roman, pentru autovehiculul utilizat în transportul de mărfuri/bunuri în regim de taxi

Vechimea autovehiculului respectiv să fie de MAXIM 10 ani de la data fabricaţiei
Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei taxi se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere, înaintată autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.
Toate copiile xerox se vor data, semna şi stampila de transportator, cu menţiunea Conform cu originalul.
Autorizaţia taxi va fi retrasă în cazul în care a fost obtinută pe baza unor documente false, pe lângă aplicarea sancţiunilor penale, aşa cum prevede legea.


Unde se depun actele

Actele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (C.I.C.)
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program C.I.C.

Programul de primire și eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice Adresa: str Gh. Şincai nr. 37, etaj II, cam. 21 Telefon: 0262 211 001, interior 155, 156, telefon direct 0372 624 155
Descarcă fișiere atașate Cerere autorizație
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...