Eliberare / Vizare autorizație transport persoane în regim de TAXI

Autorizaţia de transport persoane în regim de taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Cine poate solicita acest serviciu

Transportatorii care au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Baia Mare.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea autorizației de transport persoane în regim de TAXI se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Depunerea unei solicitări scrise la Biroul Relaţii cu Publicul, care trebuie însoţită după caz de documentele doveditoare, de acte justificative, şi care trebuie să conţină datele de contact ale solicitantului. În urma depunerii, solicitantul primește de la Biroul Relaţii cu Publicul un fluturaș cu numărul de înregistrare al cererii.
Cererea este inregistrată şi ajunge la şeful directiei, care o repartizează şefului de serviciu.

Solicitarea trebuie făcută de către persoana îndreptăţită, care semnează cererea şi ne comunică datele de contact, iar depunerea actelor se poate face de orice persoană împuternicită în acest sens de către titularul cererii, sau de către acesta personal.


Rezolvare favorabil sau nefavorabil

Şeful de serviciu SUP repartizează cererea angajaţilor compartimentului transport local-taxi, care o rezolvă in termenul legal.
Posibile rezolvări: favorabil sau nefavorabil.
Timpul de soluţionare a solicitării este de 30 zile, iar în cazuri care necesită o cercetare mai amănunţită 45 zile.
Cum urmăreşte solicitantul soluţionarea problemei:
- primeşte la domiciliu răspuns la solicitare
- poate să verifice la Biroul Relaţii cu Publicul traseul solicitării
- online, pe site-ul instituţiei, se poate verifica stadiul solicitării după numărul de înregistrare.

În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi, de către autoritatea de autorizare.
Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorităţii de autorizare în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective
Toate copiile xerox se vor data, semna şi stampila de transportator, cu menţiunea Conform cu originalul.
Autorizaţia de transport va fi retrasa în cazul în care a fost obtinută pe baza unor documente false, pe lângă aplicarea sancţiunilor penale, aşa cum prevede legea.


Acte necesare

• Cererea tip a transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport, stabilit conform legii nr. 38/2003 cu toate modificările şi completările ulterioare
• Taxa de 100 lei – achitată la casieria Primăriei Municipiului Baia Mare, parter - cam. 7)
• Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică, după caz
• Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesionala, respectiv:
- copia certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate
- dovada că persoana desemnată (managerul de transport) are o legătură autentică cu întreprinderea (angajat, director, proprietar, acţionar/asociat sau administrator)
- copia atestatului profesional al taximetristului care este transportator persoana fizica autorizată
• Dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
• cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:
- infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
- infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
- infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
- infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
- infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
- infracţiuni contra patrimoniului
• Avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului autorizat, persoana fizica, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducatorul auto, care va fi şi persoana desemnată. (conform Ordinului 1260/2013 valabilitatea avizului medico-psihologic este 1 an)
• Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic
• Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
• Dovada îndeplinirii capacitatii financiare, respectiv:
- declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de închiriere
- declaraţie pe propria răspundere a transportatorului ca acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un numar de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea nr. 38/2003 pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.

În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi, după caz, de către autoritatea de autorizare

Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorităţii de autorizare în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective

Toate copiile xerox se vor data, semna şi stampila de transportator, cu menţiunea CONFORM CU ORIGINALUL

Autorizaţia de transport va fi retrasa în cazul în care a fost obtinută pe baza unor documente false, pe lângă aplicarea sancţiunilor penale, aşa cum prevede legea


Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente 
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice Adresa: str Gh. Şincai nr. 37, etaj II, cam. 21 Telefon: 0262 211 001, interior 155, 156, telefon direct 0372 624 155
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...