Rezultatul probei de interviu susținută în data de 12.08.2022, la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante Șef Serviciu Urbanism și Avize

12 August, 2022
     În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 61, alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 67¹ din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: 
 
Nr.
crt.
Numărul de înregistrare al dosarului
candidatului
Punctaj probă*
Rezultatul probei
de interviu
1. Număr de înregistrare 33097/21.07.2022 83,60 puncte Admis
 
     Conform art. 61 alin. (5) din HG nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 618 alin (14) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunt declaraţi admişi la proba de interviu, candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

     Conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

     Conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 16.08.2022, ora 12.15 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
 
Afişat astăzi, 12.08.2022 la ora 12.15, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Descarcă fișiere atașate Rezultatul probei de interviu
Se incarca...