Anunț privind organizarea procedurii de selecție prealabilă a trei membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Baia Mare Creativ S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, în calitate de autoritate publică tutelară organizează, în baza O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedura de selecţie prealabilă pentru trei membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. Baia Mare Creativ S.R.L

Condiţii de înscriere:
-cetăţenie română și domiciliul în România;
-cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
-stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-să nu facă parte din mai mult de alte 2 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.
-să facă parte din categoria persoanelor independente, în sensul art. 138 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiții specifice pentru doi membri: studii economice sau juridice și minimum 5 ani experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
-cerere de înscriere;
-copie după actul de identitate;
-CV în format EuroPass;
-copii după actele de studii;
-cazier judiciar;
-cazier fiscal;
-declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-declaraţie pe propria răspundere că, la data depunerii candidaturii nu face parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale unor societăţi comerciale;
-declaraţie pe propria răspundere că este persoană independentă, în sensul art. 138 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-adeverinţă medicală emisă cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii dosarului;
-copia carnetului de muncă şi/sau alte documente doveditoare (adeverințe de vechime, dovada numirii în funcția de manager/administrator, după caz).

Depunerea dosarelor se poate face până la data de 3 septembrie 2018, la Registratura Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Principalele etape ale procedurii de selecție:
- întocmirea listei lungi cu dosarelor de candidatură depuse în termenul prevăzut;
- selecția dosarelor și întocmirea listei scurte;
- depunerea declarației de intenție, în termenul prevăzut, de către candidații înscriși în lista scurtă;
- susținerea probei de interviu.

Candidații admiși pe lista scurtă vor depune, în termen de 15 zile, declarația de intenție elaborată în baza Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare.

Criteriile de evaluare şi selecţie sunt prevăzute la art. 33 alin. (1) din H.G.R. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.


Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0262-211001/195, e-mail: resurse@baiamare.ro
Se incarca...