Anunț privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții contractuale temporar vacante din cadrul Proiectului Standarde pentru Baia Mare, incluziune și integrare fără discriminare POCU/18/4/1/101688, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale temporar vacante din cadrul Proiectului „Standarde pentru Baia Mare – incluziune și integrare fӑrӑ discriminare” – POCU/18/4/1/101688 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post temporar vacant, prevăzute la art. 3 din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Posturile pentru care se organizează concursul precum și condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt următoarele:

1. Pentru postul de Manager de Proiect: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor, timp parțial durata timpului de lucru fiind de 30 ore/săptămână;

2. Pentru postul de Asistent medical: studii postliceale în domeniul sanitar, ½ normă;

3. Pentru postul de Asistent Social: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de studii universitare de Asistență socială, ½ normă;

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data 05.03.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
Dosarele de concurs se depun până în data de 14.02.2018, inclusiv, la Centrul Social Regina Maria, Str. Valea Roșie nr. 10 C.
Se incarca...